Přejít k obsahu


Učitelské kompetence a jejich rozvoj pomocí případové studie

Citace:
MACH, P. Učitelské kompetence a jejich rozvoj pomocí případové studie. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-958-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching competences and their development via case study
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím případových studií v profesní přípravě učitelů. Metoda případové studie je moderní postup efektivního rozvoje profesních kompetencí učitele. Případovou studií se rozumí komplexní, kreativní řešení dané didaktické situace v simulovaných podmínkách výuky. Případová studie zlepšuje nejen odborné a pedagogické schopnosti nastávajících učitelů - plní také úkol rozvíjet u studentů jejich sebehodnotící a sebereflexní dovednosti. Pro komplexní analýzu případových studií používám dvě základní metody – metodu makroanalýzy a metodu mikroanalýzy. Komplexní analýza studií byla předmětem výzkumného projektu GAČR č. 406/07/0109 (Nonverbální tvořivost v technickém vzdělání) a také výzkumného projektu studentské grantové agentury na Západočeské univerzitě v Plzni.
Abstrakt EN: The paper deals with use of case studies for professional preparation of teachers. Case study method is a modern procedure of effective development of professional teacher’s abilities. A case study means a complex and creative solution for a given teaching situation in simulated teaching conditions. A case study improves not only professional and teaching competences for becoming teachers – it also fulfils the task to develop at students their self-evaluating and self-reflecting skills. Two basic methods are used for a complex analysis – macro-analytic and micro- analytic. A complex analysis was a subject of the research project No. 406/07/0109 (Nonverbal creativity in technical education) and also for the project of a student grant agency at the University of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička