Přejít k obsahu


Loutky – zdroj tvořivosti na základní škole

Citace:
MACH, P. Loutky – zdroj tvořivosti na základní škole. In Trendy ve vzdělávání 2014. Informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc: Agentura Gevak, 2014. s. 90-94. ISBN: 978-80-86768-89-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Puppets – source of creativity at the primary school
Rok vydání: 2014
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Agentura Gevak
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Tvořivost je schopnost člověka přistupovat k životním problémům a úkolům neotřelým způsobem, který je pro daného člověka jedinečným. U dospělého člověka je tvořivost zpravidla spojena se vznikem nových hodnot, dosud nepoznaného produktu, objevu, technologického procesu atd. Jinak je tomu v případě dětské tvořivosti. Dětská tvořivost přináší „nové objevy“ jen z hlediska subjektivního světa dítěte. Z pedagogického hlediska je důležité si uvědomit, že tvořivý proces není jen činnost rozumová. Jeho důležitou složkou je i představivost, fantazie, imaginace, dramatizace, hra atd. Současná škola, i přes výrazné transformační snahy, tuto skutečnost příliš nerespektuje. Příspěvek ukazuje jednu z cest, jak je možné rozvíjet tvořivost u žáků na 1. stupni základní školy.
Abstrakt EN: Creativity is human ability to cope with life situations and tasks in an unusual way which is unique for each human being. In case of the adults, creativity is usually linked to emergence of new values, new products, discovery, technological procedure etc. Nevertheless, situation is different in case of children’s creativity. This kind of creativity brings “new discoveries” only from the child’s subjective perspective. As for pedagogues, it is crucial to realize that the creativity is not an intellectual activity. Imagination, fantasy, dramatization, game and other activities are important parts of this process. Present school system, although there are many attempts at transformation, does not respect this fact. The contribution is showing one way to development of creativity in pupils at the primary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička