Přejít k obsahu


Attitudes of students at higher education institutions towards ICT in education

Citace:
BUREŠ, M., PŘIBÁŇ, T., ROHLÍKOVÁ, L. Attitudes of students at higher education institutions towards ICT in education. In 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. s. 263-273. ISBN: 978-80-7478-497-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Attitudes of students at higher education institutions towards ICT in education
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Mgr. Tomáš Přibáň Ph.D. , PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou diskutovány tři různé výzkumy, které v letech 2012-2013 proběhly na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). Konkrétně se zaměřujeme na dílčí otázky těchto výzkumů, které se týkaly zjišťování postoje studentů ke studiu s podporou informačních a komunikačních technologií. První výzkum sledoval podrobně postoje k e-learningu u 152 studentů předmětu Úvod do zpracování textových informací (KVD/ÚZTI), který probíhal formou on-line kurzu na Fakultě pedagogické. Druhého výzkumu se zúčastnilo 1136 studentů technických oborů Západočeské univerzity v Plzni po absolvování předmětů, pro jejichž podporu byly využity interaktivní multimediální učebnice (e-booky). Ve třetím výzkumu byl v rámci rozsáhlého dotazníku týkajícího se vybavenosti studentů technikou, kompetencemi pro využití ICT ve vzdělávání a reálných studijních aktivit s podporou technologií studentů zjišťován obecný postoj studentů k využití ICT ve výuce.
Abstrakt EN: The present paper discusses three surveys conducted at University of West Bohemia in Pilsen in 2012 and 2013. It focuses on selected questions from these surveys mapping students’ attitude towards learning with the aid of information and communication technologies. The first survey explored in detail the attitudes towards e-learning of 152 students of Introduction to Text Information Processing, an on-line course at the Faculty of Education. The second survey involved 1136 students of technical disciplines at University of West Bohemia in Pilsen. It was conducted after they completed courses taught with the aid of interactive multimedia textbooks (e-books). In the third survey, an extensive questionnaire on students’ possession of new technology devices, their competences in using ICT in education and on the actual study activities supported by new technologies was used to explore their general position on the use of ICT in education.
Klíčová slova

Zpět

Patička