Přejít k obsahu


POSTAVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH

Citace:
JANEČEK, P. POSTAVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch a jeho dopady na společnost". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 75-85. ISBN: 978-80-87035-87-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: STATUS OF TOURISM IN STRATEGIC DOCUMENTS
Rok vydání: 2014
Místo konání: Jihlava
Název zdroje: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Strategický dokument je nástroj, který napomáhá při plnění cílů v soukromé podnikové praxi. Jeho využití se osvědčilo, a proto je dnes využíván i při dosahování cílů ve veřejném sektoru. Příspěvek se zabývá problematikou cestovního ruchu a jeho úpravě ve strategických dokumentech. Nejdříve jsou nastíněna základní teoretická východiska strategického managementu. Dále se příspěvek věnuje strategickým dokumentům v cestovním ruchu. Je využita obsahová analýza dokumentů. Zkoumána je struktura strategických dokumentů s cílem jejich praktického využití při řízení rozvoje destinace. Cílem příspěvku je zjištění současného stavu chápání a využívání strategických dokumentů. a jejich možné problematické aspekty.
Abstrakt EN: The strategic document is a tool that helps in meeting the goals in the private business practice. Its use is proven, and it is now also used in the achievement of goals in the public sector. The paper deals with .tourism and its treatment in strategic documents First outlines the basic theoretical approaches of strategic management. Furthermore, the post dedicated to strategic documents in tourism. It used content analysis of documents. Examined the structure of strategic documents with a view to their practical use in management development destination. The aim is to determine the current state of understanding and use of strategic documents and their possible problematic aspects
Klíčová slova

Zpět

Patička