Přejít k obsahu


Občanské právo hmotné

Citace:
HURDÍK, J., BĚLOHLÁVEK, A.J., PLECITÝ, V., RABAN, P., DOBEŠOVÁ, L., PELECH, J. Občanské právo hmotné. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 311 s. ISBN: 978-80-7380-495-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Civil substantive law
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc. , prof. dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek dr.h.c. , prof. JUDr. Vladimír Plecitý CSc. , Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc. , JUDr. Lenka Dobešová Ph.D. , JUDr. Josef Pelech Ph.D.
Abstrakt CZ: Učebnice Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy již byl dokončen proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), který vstoupil spolu s řadou doplňujících změn našeho soukromého práva v účinnost ke dni 1. 1. 2014. S legislativními změnami je spojen obtížný úkol připravit studenty občanského práva na osvojení si nového legislativního stavu, přitom však zvládnout rovněž dosavadní legislativní stav a jejich vzájemné vazby a prostupnost nutné pro standardní fungování práva. Autoři učebnice k dosažení tohoto cíle usilují v jejím textu o propojení tří přístupů ke studiu občanského práva: a) hlavní témata občanského práva charakterizovat v obecných, do jisté míry univerzálních obrysech, b) v návaznosti na obecnou charakteristiku seznámit studenty v nezbytné míře s dosavadním stavem občanského práva a c) uvést je do poznání nové podoby občanského práva, založené na jeho rekodifikované podobě. První vydání této publikace vyšlo před necelým rokem a je již zcela vyprodáno, nakladatelství tedy přichází s dalším vydáním dopracovaným na základě posledních poznatků.
Abstrakt EN: Textbook Civil Law. The general part. Absolute property rights. is the result of the urgent need to provide students of private, resp. Civil law a suitable tool for the study of law in the situation when the process of the comprehensive recodification of civil law has been completed, in particular by the text of the new Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.) which came together with a number of additional changes to our private law in effect to On 1 1st 2014. With the legislative changes is connected difficult task to prepare students of civil law for to acquire a new legislative status, yet also manage the current legislative status and their interrelations and permeability required for standard functioning of law. The authors of the textbook aim to achieve this in the text of the book by combining of the three approaches to the study of civil law: a) to charactrize the main themes of civil law in general, to some extent universal contour, b) following general characteristics to introduce students to the necessary extent to the prior Civil law; and c) to introduce them to the knowledge of the new forms of civil law, based on his recodificated form. The first edition of this publication was released almost a year ago and is already completely sold out, publishers therefore comes with the next release with revisions based on recent findings.
Klíčová slova

Zpět

Patička