Přejít k obsahu


Waismann as an unhappy prophet of Wittgenstein

Citace:
SCHUSTER, R. Waismann as an unhappy prophet of Wittgenstein. Analytical and Continental Philosophy: Methods and Perspectives. Papers of the 37th International WIttgenstein Symposium, 2014, roč. XXII, č. August, s. 252-254. ISSN: 1022-3398
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Waismann as an unhappy prophet of Wittgenstein
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie pojednává o spolupráci mezi Friedrichem Waismannem a Ludwigem Wittgensteinem, která pod patronací Moritze Schlicka probíhala v období 1928-1936. Nejprve jsou zrekonstruovány cíl a historický vývoj projektu "Logik, Sprache, Philosophie", v jehož rámci měly být systematicky prezentovány klíčové myšlenky Tractatu a později i Wittgensteinova nová filosofie. Ve druhé části je vyložen Wittgensteinův posun od verifikačního pojetí významu ke koncepci kritéria a hypotézy. Třetí část je věnována problému autorství myšlenek, resp. napětí mezi Wittgensteinem a Waismannem, které bylo důsledkem "nedostatečného" Waismannova poděkování Wittgensteinovi v článku o pojmu identity. Tyto tři expozice jsou koncipovány jako argumenty pro přehodnocení 1) údajného Waismannova plagiátorství a desinterpretace Wittgensteinova díla, 2) tradované Wittgensteinovy nechuti budovat akademickou teorii sémantiky.
Abstrakt EN: The paper deals with the cooperation between Wittgenstein and Waismann under Schlick’s patronage in the period of 1928-1936. Firstly, the purport and historical development of the project Logik, Sprache, Philosophie which was meant to systematically present the ideas of the Tractatus and later also Wittgenstein’s new philosophy is reconstructed. Secondly, the transition from the “principle of verification” to the conceptions of "hypothesis" and "criteria" is expounded. Thirdly, the controversy that arose due to Waismann’s "insufficient" acknowledgement of Wittgenstein in a paper on identity is recalled. These three expositions are intended as arguments for the reconsideration of, first, Waismann’s alleged plagiarism or misinterpretation of Wittgenstein, and, second, Wittgenstein’s purported reluctance to set up a scholarly-like theory of semantics.
Klíčová slova

Zpět

Patička