Přejít k obsahu


Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic

Citace:
EGEROVÁ, D., JIŘINCOVÁ, M. Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic. Actual Problems of Economics, 2014, roč. 7, č. 157, s. 335 - 342. ISSN: 1993-6788
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic
Rok vydání: 2014
Autoři: PaedDr. Dana Egerová Ph.D. , Ing. Milena Jiřincová ,
Abstrakt CZ: Účelem článku je poskytnout pohled na diverzity management v podnikovém prostředí České republiky. Článek prezentuje výsledky výzkumu, který se zaměřuje na identifikování klíčových dimenzí diverzity v českých organizacích a zjištění, zda trénink v oblasti diverzity ovlivňuje přístup manažerů k diverzifikované pracovní síle a k praktické implementaci řízení diverzity. Data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření mezi českými manažery. Výstupy studie ukazují, že genderové diverzitě je v českém prostředí věnováno více pozornosti než ostatním dimenzím diverzity. Kromě toho výsledky potvrdily, že manažeři, kteří podstoupili trénink diverzity, jednají s podřízenými spravedlivěji (nezávisle na jejich věku, pohlaví nebo postižení) a zaujímají proaktivnější přístup k praktikám diverzity v pracovním prostředí. Výstupy tohoto výzkumu mají teoretické i praktické využití v oblasti implementace diverzity managementu.
Abstrakt EN: The purpose of this paper is to provide an insight on diversity management in Czech organizational setting. The paper presents a research study aimed at identifying the key issues of diversity dimensions in Czech organizations and exploring whether diversity training influences approaches of managers to diversified workforce and to the practical implementation of workplace diversity. The data were collected by a questionnaire survey conducted among Czech managers. The findings of the study indicate that gender diversity receives more attention than other dimensions of diversity. Furthermore, we find that managers with diversity training treat employees more equally (regardless their age, gender and disability) and adopt more proactive approach to diversity practices in workplaces. The findings of the research have both theoretical and practical implications for the implementation of diversity management.
Klíčová slova

Zpět

Patička