Přejít k obsahu


Relativní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy

Citace:
DOSTALÍK, P. Relativní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. 1. vyd. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2014, 139 s. ISBN: 978-80-87382-53-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Relative property rights from a historical-comparative perspective
Rok vydání: 2014
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Autoři: JUDr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá základními problémy obligačního práva v historické perspektivě. Popisuje základní prvky vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Tyto prvky – podle našeho názoru – zůstávají beze změny od dob antického Říma do současnosti. Kniha je rozdělena na tři části. Prvá část se zabývá stručným historickým přehledem obligace v římském právu, od doby archaického práva do doby práva císaře Justiniána. Druhá část popisuje hlavní sporné otázky soukromého práva obligačního: otázku přechodu rizika, otázku ochrany dobré víry, otázku předsmluvní odpovědnosti, atd. Třetí část knihy odpovídá na otázku, zda a v jaké míře se tyto problémy objevují v současné souýdní praxi Nejvyššího a Ústavního soudu ČR.
Abstrakt EN: The book is concerned to key issues of the law of obligations in the historical perspective. It describes the main problems within the relation creditor-debtor, which are still the same from the times of ancient Rome to the modern period. The book is separated into three parts: the first part is dedicated to the brief historical survey of the obligation of the roman law, i.e. from the period of the archaic law to the time of the Emperor Justinian. The second part describes the main problém of the law of obligations from the view of the Roman law and the modern Czech law: pass of the risk, protection of the good faith, problém of the culpa in contrahendo and so on. The third part examines the recent decisions of the Czech Supreme Court and Constitutional Court and tries to find any analogy to the solutions which were invented by the roman jurists centuries ago.
Klíčová slova

Zpět

Patička