Přejít k obsahu


Sub-organizations of institutions in computer science journals at the turn of the century

Citace:
FIALA, D. Sub-organizations of institutions in computer science journals at the turn of the century. Malaysian Journal of Library & Information Science, 2014, roč. 19, č. 2, s. 53-68. ISSN: 1394-6234
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sub-organizations of institutions in computer science journals at the turn of the century
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Většina studií produktivity a kvality výzkumu institucí se zaměřuje na jejich primární organizace (jako jsou univerzity) a jen málo z nich se zabývá suborganizacemi institucí /jako jsou fakulty a katedry) ve velkém měřítku. V tomto článku zaplňujeme tuto mezeru v počítačových vědách a analyzujeme metadata o téměř 150 tisících časopiseckých článcích indexovaných v databázi Web of Science v období 1996 – 2005 a porovnáváme prvních pět let s posledními pěti lety této epochy. Z dat extrahujeme afiliace autorů a články agregujeme podle suborganizací jejich autorů. Vzápětí generujeme žebříčky počítačových kateder založené na různých scientometrických indikátorech a srovnáváme výsledné žebříčky z obou časových období. Hlavním závěrem je, že v absolutních číslech patří oddělení „IBM Corp.; Thomas J. Watson Research Center“ vždy mezi nejlepší suborganizace podle všech kritérií, kdežto v relativních číslech není žádná jasně nejlepší katedra. Taktéž zkoumáme úplné sítě spolupráce a citací mezi katedrami a vizualizujeme nejintenzivnější spolupráce a citace v obou obdobích. Navíc ukazujeme nejcitovanější oddělení na přelomu století tří špičkových počítačových institucí.
Abstrakt EN: Most studies of the research productivity and performance of institutions concentrate on their primary organizations (such as universities) and only few of them deal with sub-organizations of institutions (such as schools or departments) on the large scale. In this paper, we bridge this gap in computer science and analyze the metadata on almost 150,000 journal articles indexed by the Web of Science from the period 1996 – 2005 juxtaposing the first five with the last five years of this epoch. We extract authors’ affiliations from the data and aggregate the articles by sub-organizations of their authors. Consequently, we produce rankings of computer science departments based on various scientometric indicators and compare the corresponding rankings from the two time periods. We find that, in absolute terms, “IBM Corp.; Thomas J. Watson Research Center” always belongs to the best performers by all criteria whereas in relative terms there is no clear performer. We also examine the complete collaboration and citation networks of departments and visualize the most intense collaborations and citations in both periods. Additionally, we show the most cited departments at the turn of the century of three leading computer science institutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička