Přejít k obsahu


Mini-thixoforming of Unconventional Steels Produced by powder Metallurgy

Citace:
AIŠMAN, D., PILEČEK, V., JENÍČEK, Š. Mini-thixoforming of Unconventional Steels Produced by powder Metallurgy. In METAL 2014. Ostrava: TANGER spol. s r. o., 2014. s. 605-610. ISBN: 978-80-87294-54-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mini-thixoforming of Unconventional Steels Produced by powder Metallurgy
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER spol. s r. o.
Autoři: Ing. David Aišman , Ing. Vít Pileček , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Mini-tixoforming je metoda zpracování kovů tvářením ve stavu mezi solidem a liqidem. Malý objem zpracovávaného kovu umožňuje při této metodě dosáhnout velmi rychlého ohřevu a následné rychlé solidifikace s vysokou přesností a dynamikou. Díky tomu lze zpracovat i materiály s velmi úzkým semi-solid intervalem, které nejsou vhodné pro konvenční technologie zpracování v semi-solid stavu. Navíc lze technologii mini-tixoformingu aplikovat na materiály obtížně tvařitelné, což jsou např. vysoko legované oceli vyrobené práškovou metalurgií. Tento typ ocelí navíc umožňuje docílit nekonvenčních struktur přechodem přes semi-solid stav. Pro získání právě takových struktur byly v experimentu použity oceli vyrobené práškovou metalurgií se specifickým chemickým složením. To bylo voleno v širokém spektru, aby byl co nejlépe pokryt vliv jednotlivých legujících prvků, především vanadu, chrómu, molybdenu a wolframu. Jako experimentální materiály byly zvoleny oceli CPM 15V, CPM S30V, K190 a CPM REX121. Pro všechny materiály byly nejprve orientačně vypočteny parametry zpracování, na jejichž základě pak byly provedeny zkoušky tváření v semi-solid stavu. Po experimentálním nalezení vhodných parametrů semi-solid zpracování bylo dosaženo požadovaného vyplnění dutiny formy a dobré povrchové kvality demonstrátorů. U všech materiálů byla po mini-tixoformingu získána austeniticko-martenzitická matrice s různými typy karbidů.
Abstrakt EN: Mini-thixoforming is a method of processing metals at temperatures between the solidus and liquidus. Thanks to the small volume of feedstock, it allows very rapid heating and solidification rates to be achieved with great accuracy. With these features, it can even be used for processing materials with a very narrow freezing range which are otherwise unsuitable for conventional semi-solid processing techniques. Besides, the mini-thixoforming process can be used with difficult-to-form materials, such as high-alloyed powder steels. In these steels, unconventional microstructures can be produced by semi-solid processing. In the present experiment, powder steels with specific chemistries were used for obtaining such unconventional microstructures. The chemical compositions of these steels were selected with the purpose of exploring the effects of individual alloying elements, namely vanadium, chromium, molybdenum and tungsten. The materials in question were the CPM 15V, CPM S30V, K190 and CPM REX121 steels. Processing parameters were tentatively calculated for all of them. Semi-solid forming trials were then performed based on these calculations. Once the semi-solid processing parameters were verified experimentally, the required mould cavity filling and surface quality of demonstration products were achieved. All mini-thixoformed materials contained austenitic-martensitic matrix with various types of carbides.
Klíčová slova

Zpět

Patička