Přejít k obsahu


PageRank variants in the evaluation of citation networks

Citace:
NYKL, M., JEŽEK, K., FIALA, D., DOSTAL, M. PageRank variants in the evaluation of citation networks. Journal of Informetrics, 2014, roč. 8, č. 3, s. 683-692. ISSN: 1751-1577
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: PageRank variants in the evaluation of citation networks
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Michal Nykl , Prof. Ing. Karel Ježek CSc. , Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. , Ing. Martin Dostal
Abstrakt CZ: V tomto článku zkoumáme jeden z možných přístupů k hodnocení výzkumu založený na výpočtu renomé autorů vědeckých publikací. Výpočet spočívá v citační analýze a jeho výsledky by měly být blízké lidskému hodnocení. Pro ohodnocování různých typů citačních sítí jsme použili algoritmus PageRank a jeho modifikace. Naší hlavní otázkou bylo, jestli jsou lepší výsledky ohodnocení založené přímo na síti autorů nebo na síti publikací. Jiné řešené problémy zahrnovaly např. určení váhy hran v síti autorů a distribuci vah publikací mezi jejich autory. Citační sítě byly získány z databáze ISI Web of Science pro obor počítačových věd. Rovněž jsme zkoumali vliv samocitací. Abychom nalezli nejlepší metodu hodnocení výzkumu, srovnali jsme výstupy z PageRanku se seznamy držitelů prestižních ocenění v oboru informatiky – Turing Award, Codd Award, ISI Highly Cited a ACM Fellows. Naše experimenty prokázaly, že nejlepší žebříček autorů byl získán z citační sítě publikací, z níž byly odebrány samocitace a v níž se váhy publikací distribuovaly rovnoměrně mezi jejich autory. Takový žebříček lze využít jako kritérium při udělování finanční podpory výzkumným týmům, při zjišťování vedoucích pracovníků těchto týmů apod.
Abstrakt EN: This paper explores a possible approach to a research evaluation, by calculating the renown of authors of scientific papers. The evaluation is based on the citation analysis and its results should be close to a human viewpoint. The PageRank algorithm and its modifications were used for the evaluation of various types of citation networks. Our main research question was whether better evaluation results were based directly on an author network or on a publication network. Other issues concerned, for example, the determination of weights in the author network and the distribution of publication scores among their authors. The citation networks were extracted from the computer science domain in the ISI Web of Science database. The influence of self-citations was also explored. To find the best network for a research evaluation, the outputs of PageRank were compared with lists of prestigious awards in computer science such as the Turing and Codd award, ISI Highly Cited and ACM Fellows. Our experiments proved that the best ranking of authors was obtained by using a publication citation network from which self-citations were eliminated, and by distributing the same proportional parts of the publications’ values to their authors. The ranking can be used as a criterion for the financial support of research teams, for identifying leaders of such teams, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička