Přejít k obsahu


Frustrace ve vědecké praxi

Citace:
SLOUP, O. Frustrace ve vědecké praxi. Teorie vědy. Theory of Science, 2015, roč. 37, č. 1, s. 77-95. ISSN: 1210-0250
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Frustration in Scientific Practice
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Ing. Mgr. Ondřej Sloup ,
Abstrakt CZ: Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom silně navázány na ústřední téma filosofie vědy i sociologie vědění: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím ekonomického exkurzu a na příkladech z vědecké praxe poukazuje na jeho neplatnost. V závěru studie jsou pak navrhnuta dvě možná řešení popsaných problémů. Text je také návratem ke dvěma studiím Josepha Agassiho, žáka Karla R. Poppera a tvrdošíjného zastánce kritického racionalismu, neboť právě Agassi rozebírá dopady vědeckého vyloučení a neochoty naslouchat.
Abstrakt EN: This study deals with two related phenomena taking place in a scientific milieu. It is a phenomenon of frustration in scientific practice and an associated desire for recognition of own research by the academic community. These phenomena are strongly tied to the central theme of the philosophy of science and the sociology of knowledge: who decides what will be the subject of scientific inquiry? The study presents the Mertonian myth of the immediate recognition of scientific discovery and subsequently refers to its annulment via economic excursion and through examples from scientific practice. Two possible solutions to these problems are suggested at the end of the study. Text is also the return to studies of Joseph Agassi, Karl R. Popper’s pupil and stubborn advocate of critical rationalism, as Agassi thereby discusses the implications of scientific exclusion and unwillingness to listen.
Klíčová slova

Zpět

Patička