Přejít k obsahu


Osvobozenecké války 1813-1815: Mýtus a realita

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Osvobozenecké války 1813-1815: Mýtus a realita. Historica Olomucensia, 2014, roč. 2014, č. 46, s. 39-56. ISSN: 1803-9561
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wars of Independence in 1813–1815: Myth and Reality
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Období let 1813–1815 bylo svědkem závěrečné fáze napoleonských válek, ve kterých byl francouzský císař definitivně poražen a střední Evropa osvobozena od jeho nadvlády. Tento konflikt se do německé historické paměti vryl pod označením osvobozenecké války. Dle tradičního výkladu došlo v jejich průběhu k rozsáhlému lidovému povstání napříč celým Německem a všemi společenskými vrstvami, jejichž příslušníci bojovali nejen za svobodu, ale také za vytvoření německého národního státu. Předložená studie se snaží dokázat neoprávněnost tohoto tvrzení a poukázat na skutečnost, že v tomto období byla otázka politické jednoty reflektována jen zcela zanedbatelným počtem Němců a neměla žádný vliv na výsledek střetnutí s napoleonskou Francií. Mýtus osvobozeneckých válek byl záměrně vytvořen a šlechtěn nacionalisty, kteří skrze tuto smyšlenou legendu chtěli získat podporu mezi německým obyvatelstvem pro své vlastní politické cíle.
Abstrakt EN: Th e period from 1813 to 1815 saw the fi nal stage of Napoleonic wars in which the French emperor was defi nitely defeated and Central Europe was liberated from his supremacy. Th is confl ict has become known in the German historical memory such as wars of independence. According to a traditional interpretation, during the course of events a large popular uprising spread over the whole Germany and all social classes whose supporters ought to fight not only for freedom but also for the establishment of the German national state. Th e present paper attempts to support the groundlessness of this claim and to point out the fact that a question of a political unity was refl ected only by an insignifi cant minority of Germans in that times and had no infl uence on a result of a battle against Napoleonic France. The myth of wars of independence has been purposely created and nourished by nationalists, who intended to gain a support of German inhabitants through that fabricated legend for their own political goals.
Klíčová slova

Zpět

Patička