Přejít k obsahu


Transport properties of APdCu(Se2)(Se3) (A = K and Rb): new quaternary copper palladium polyselenides

Citace:
AZAM, S., AL-JAARY, A. Transport properties of APdCu(Se2)(Se3) (A = K and Rb): new quaternary copper palladium polyselenides. RSC Advances, 2014, roč. 4, č. 39, s. 20102-20113. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transport properties of APdCu(Se2)(Se3) (A = K and Rb): new quaternary copper palladium polyselenides
Rok vydání: 2014
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Elektronická struktura, efektivní hmotnost, optické vlastnosti a elektrické transportní koefficienty APdCu (SE2) (SE3) (kde A = K a Rb), nového kvartérního mědi palladium polyselenidu, byly zkoumány pomocí metod functional theory calculation within a generalized gradient approximation (GGA) a the Hubbard term (U) (GGA + U). Pásová struktura elektronového pásma ukazuje, že vypočtené sloučeniny mají mezeru v zakázaném pásmu. Z částečné hustoty stavů jsme zjistili, že, při energii -5,0 eV: (1) Pd-y stavu silně hybridizuje se stavem Se-p; (2) v blízkosti Fermiho hladiny stav Se-p hybridizuje se stavem Cu-p; a (3) na spodní hraně pásma vodivosti Pd-s atav tvoří silnou hybridizaci s Cu-s stavem. Zkoumání elektronické hustoty náboje ukazuje, že atomy Pd-Se a Cu-Se tvoří slabé kovalentní vazby a mají silnou ionicitu, zatímco atomy K / Pd vykazují čisté iontové vazby. Také jsme vypočítali dielektrickou funkci, index lomu, extinkční koeficient, koeficient absorpce a odrazivosti sloučenin. Vypočtené transportní koeficienty ukazují anizotropní charakter sloučenin, v souladu s jejich elektronovými stavy. Transportní vlastnosti ukazují silnější přenosy podél Cu-p / d a Pd-d orbitalů, což naznačuje, že tyto orbitaly jsou hlavně zodpovědné za elektrickou vodivost. Maximální hodnoty účiníku KPdCu (SE2) (SE3) (RbPdCu (SE2) (SE3)) sloučeniny jako funkce času dosáhla 2,2 (1,8) x 1011, 4,4 (3,5) × 1011 a 1,3 (1,4) x 1011 v Pxx, PYY a PZZ složek, resp.
Abstrakt EN: The electronic structure, effective mass, optical properties and electrical transport oefficients of APdCu(Se2)(Se3) (where A = K and Rb), a new quaternary copper palladium polyselenide, were investigated using a density functional theory calculation within a generalized gradient approximation (GGA) plus the Hubbard term (U) (GGA + U). The electronic band structure shows that the calculated compounds have a direct band gap. From the partial density of states we found that, at an energy of -5.0 eV: (1) the Pd-s state strongly hybridizes with the Se-p state; (2) near the Fermi level the Se-p state hybridizes with the Cu-p state; and (3) at the lower conduction band the Pd-s state forms a strong hybridization with the Cu-s state. The investigation of electronic charge density shows that the Pd–Se and Cu–Se atoms form weak covalent bonds and have strong ionicity, whereas the K/Pd atoms exhibit pure ionic bonding. We also calculated the dielectric function, refractive index, extinction coefficient, absorption coefficient and reflectivity of the compounds. The calculated transport coefficients show the anisotropic nature of the compounds, in agreement with their electronic states. The transport properties reveal stronger carrier transport along the Cu-p/d and Pd-d orbitals, indicating that these orbitals are mainly responsible for the electrical transport. The maximum power factor values of the KPdCu(Se2)(Se3) (RbPdCu(Se2)(Se3)) compounds as a function of relaxation time reach 2.2 (1.8) × 1011, 4.4 (3.5)×1011 and 1.3 (1.4)×1011 within Pxx, Pyy and Pzz components, respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička