Přejít k obsahu


Lékařství ve starověké Mezopotámii

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. Lékařství ve starověké Mezopotámii. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 200 s. ISBN: 978-80-261-0280-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Medicine in Ancient Mesopotamia
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie představuje lékařství ve starověké Mezopotámii. Úvodem jsou popsány specifické environmentální a kulturní vlivy, které měly vliv na celkové zdraví populace. Kniha dále popisuje nemoc a léčení v rámci vybraného socio-kulturního kontextu (právo, náboženství a věda). Dále jsou uvedeny úvahy o rozdělení mezopotamské lékařské praxe do specifických sektorů (domácí - lidový - profesionální sektor). Je taktéž představen koncept dvou tradičních představitelů mezopotamských profesionálních lékařů (asû a āšipu). Hlavní část publikace je soustředěna na vlastní léčebný proces, který je rozdělen na etapy diagnostiky, prognostiky, etiologie a vlastního léčení. Tyto úvahy jsou založeny na mezopotamských lékařských textových zdrojích, na sbírkách diagnostických, prognostických a terapeutických. V rámci diagnostiky je práce soustředěna na podstatu a charakter sledovaných symptomů. Cílem diagnostického procesu bylo především určit prognózu pacienta, někdy sloužila k určení příčiny nemoci. Posouzena je taktéž etiologie nemoci, kdy je představena nová klasifikace příčin nemoci. V kapitole o terapii jsou postupně představeny tři součásti - farmaceutická, psychosomatická (magická) a mechanická terapie. Dále je posouzena účinnost mezopotamské terapie.
Abstrakt EN: The monograph presents the medicine in the ancient Mesopotamia. The specific environmental and cultural influences are described, that affected the overall health of the population. The monograph deals further with the presentation of the disease and the treatment within the selected socio-cultural context (law, religion and science). Further considerations divide medical practice to various sectors (domestic - popular - professional sector). The concept of two traditional leaders of Mesopotamian professional medicine (asû and āšipu) is introduced as well. The main part of the book focuses on the course of the treatment process which was divided into the stages of diagnosis, prognosis, etiology, and treatment. These sections are based on the Mesopotamian medical textual sources - diagnostic, prognostic and therapeutic collections. In the field of diagnostic, the essay focuses on the nature and details of observed symptoms. The aim of the diagnostic process was primarily to specify the prognosis of the patient; sometimes to determine the cause of disease. The etiology of disease is assessed, in which a new classification of the causes of the disease is introduced. In the chapter on the therapy three components are gradually introduced - pharmaceutical, psychosomatic (magical) and mechanical therapy. Furthermore, efficacy of the Mesopotamian therapy is determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička