Přejít k obsahu


SEISMIC RESPONSE OF NUCLEAR FUEL ASSEMBLY

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. SEISMIC RESPONSE OF NUCLEAR FUEL ASSEMBLY. Applied and Computational Mechanics, 2014, roč. 8, č. 1, s. 35-46. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SEISMIC RESPONSE OF NUCLEAR FUEL ASSEMBLY
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá matematickým modelováním a výpočtovou simulací seismické odezvy komponent palivového souboru v jaderných reaktorech. Seismická odezva je vyšetřena numerickou integrací v časové oblasti. Seismické buzení je dáno dvěma horizontálními a jedním vertikálním syntetickým akcelerogramem na úrovni uložení tlakové nádoby reaktoru. Dynamická odezva palivového souboru hexagonálního typu je vyvolána prostorovým pohybem upínacích desek v aktivní zóně reaktoru, vyšetřeným na globálním modelu reaktoru. Metoda modální syntézy s kondenzací je využita pro výpočet výchylek a rychlostí komponent palivového souboru na úrovni distančních mřížek.
Abstrakt EN: The paper deals with mathematical modelling and computer simulation of the seismic response of fuel assembly components. The seismic response is investigated by numerical integration method in time domain. The seismic excitation is given by two horizontal and one vertical synthetic accelerograms at the level of the pressure vessel seating. Dynamic response of the hexagonal type nuclear fuel assembly is caused by spatial motion of the support plates in the reactor core investigated on the reactor global model. The modal synthesis method with condensation is used for calculation of the fuel assembly component displacements and speeds on the level of the spacer grid cells.
Klíčová slova

Zpět

Patička