Přejít k obsahu


Zdánlivost právního jednání v pracovněprávních vztazích

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Zdánlivost právního jednání v pracovněprávních vztazích. In Labor ipse voluptas. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. s. 165-181. ISBN: 978-83-7490-769-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The appearance of legal acting in labor law relations
Rok vydání: 2014
Místo konání: Kraków
Název zdroje: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Problematika uvedená v této stati je poměrně úzkým okruhem otázek, které přináší v českém pracovním právu rekodifikace soukromého práva a bude pochopitelně třeba podrobného teoretického rozpracování všech legislativních podnětů a zkušeností, které přinese aplikační praxe. Určité problémy pro praxi vyplynou i z přechodných ustanovení k doprovodné novele zákoníku práce, z níž vyplývá, že novou koncepci úpravy právního jednání lze použít až na pracovněprávní vztahy, které vznikly nejdříve v den nabytí účinnosti doprovodné novely zákoníku práce. Vezmeme-li v úvahu, že naprostá většina pracovněprávních vztahů vznikla před 1. 1. 2014 a že jejich podstatná část může trvat ještě poměrně řadu let, lze přepokládat relativně dlouhodobou paralelní účinnost staré a nové právní úpravy, např. v otázkách rozvazování pracovněprávních vztahů.
Abstrakt EN: The issue presented in this paper is relatively narrow range of questions posed in the Czech labor law recodification of private law and will of course need detailed theoretical elaboration of legislative initiatives and experiences that bring application in practice. Certain problems arise from the practice of transitional provisions for accompanying amendments to the Labour Code, which suggests that a new concept of legal acting can be applied to the employment relationship that existed in the earliest effective date of the accompanying amendment to the Labour Code. Taking into account that the vast majority of labor relations established before 1.1. 2014, and that a substantial part may still take quite a number of years, can expect relatively long parallel efficiency of old and new legislation on issues such as the termination of employment relationships.
Klíčová slova

Zpět

Patička