Přejít k obsahu


Analýza rizik zařízení určených pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Citace:
ČESÁNEK, J., BÍCOVÁ, K., MELICHAR, M. Analýza rizik zařízení určených pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konfrerence doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014. s. 1546-1553. ISBN: 978-80-87952-04-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The risk analysis equipment intended for use in potientially explosive atmospheres
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS, Hradec Králové
Autoři: Bc. Jiří Česánek , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Martin Melichar Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou výbušné atmosféry v dřevozpracujících technologiích. Poté popisuje hlavní problém - potenciální zdroje iniciace. Tyto zdroje tvoří základ pro analýzu rizik. Analýza rizik se zaměřuje především na odhalení následujících zápalných zdrojů, jakými jsou: horké povrchy, plameny a horké plyny a mechanicky generované jiskry atd. Ty jsou pak definovány jako hlavní zdroje iniciace. Tyto zdroje musí být podrobně analyzovány a musí být navržena taková opatření, aby tyto zdroje již nebyly účinnými. Cílem tohoto výzkumu je analyzovat veškeré možné zdroje zapálení pro pásový válečkový dopravník a navrhnout technologické a konstrukční opatření tak, aby došlo k odstranění těchto zdrojů. Cílem je tedy bezpečné provozování tohoto stroje v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Abstrakt EN: The article deals with the Issue of explosive atmosphere in woodworking technologies. Afterwards, the paper describes the main issue - potential sources of initiation. These sources create the basis for risk analysis. The risk analysis focuses mainly on following sources of ignition: hot surfaces, flames and hot gases, and mechanically generated sparks etc. These are defined as main sources of initiation. These sources if ignition must be analyzed in detail and precautions must be suggested, so the listed issues are no longer effective sources of ignition. The aim of this research is to analyze all possible sources of ignition for belt roller conveyor, and to take steps, possibly also constructional and technological adaptations, to eliminate these threads. The aim is proper functioning of this machine in explosive environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička