Přejít k obsahu


Zdravá chůze

Citace:
Stašková, Š., Poková, P., Firýtová, R., Ryba, L. Zdravá chůze. Plzeň, 22.02.2014 - 22.02.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Healthy walk
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Šárka Stašková , Mgr. Petra Poková , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Lukáš Ryba
Abstrakt CZ: Worshop byl rozdělen do 4 bloků a každý z nich se věnoval dané tématice. První blok byl zaměřen na anatomické minimum oblasti nohy. Byly prezentovány jednotlivé klouby nohy a pohyby, které jsou v daných kloubech možné. Podrobně byla popsána klenba nohy příčná a podélná. V poslední části tohoto bloku byli posluchači seznámeni s vadami nohou. Byl jim vysvětlen pojem plochá noha a vliv této získané vady nohy na celkové držení těla. Stručně byly představeny i některé druhy vrozených vad nohou. K prezentaci jednotlivých vad bylo využito i anatomických modelů. Druhý blok přednášek byl věnován lokomoci. Stručně byl představen vývoj lokomoce, který jde od starších kvadrupedálních vzorů až po bipedální chůzi. Podrobněji byla rozebrána samotná chůze, její stojná a kročná fáze. Bylo popsáno správné zatížení nohy při chůzi a správné odvíjení chodidla od podložky. Na chůzi má vliv mnoho faktorů, vnějších i vnitřních, některé z nich byly zmíněny. V závěru tohoto bloku byly představeny některé lokomoční pomůcky a nácvik chůze s těmito pomůckami. Byly představeny i některé patologické typy chůze, se kterými se můžeme setkat. Třetí blok přednášek byl zaměřen na představení metodiky Senzomotorické stimulace. Posluchačům byla představena historie metodiky a jednotlivé fáze nácviku. Následoval praktický nácvik „malé nohy“ nejprve pasivně, následně aktivně s dopomocí a poté samostatně v poloze sed. Po zvládnutí této výchozí polohy se přechází do nácviku korigovaného stoje. Posluchači si mohli vyzkoušet nácvik metodiky i s využitím balančních pomůcek. Čtvrtý blok přednášek byl zaměřen na praktické vyšetření a hodnocení plosky nohy a chůze s využitím přístrojů. K hodnocení stoje byl využit PodoCam. Na FootScanu byl hodnocen stoj i chůze. Posluchači měli možnost názorně, v barevném rozlišení vidět rozložení váhy na jednotlivých segmentech nohy a odvíjení plosky nohy.
Klíčová slova

Zpět

Patička