Přejít k obsahu


Trendy v konstrukci výstružníků

Citace:
ŘEHOŘ, J., KOUŘIL, K., SKLENIČKA, J., KROFT, L. Trendy v konstrukci výstružníků. In 5. Mezinárodní konference ICTKI 2014: Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Unverzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP), 2014. s. 306-311. ISBN: 978-80-7414-679-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The trends in the design of the reamers
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Unverzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP)
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Karel Kouřil Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: V posledních více než 10 letech se v praxi objevují nové konstrukce výstružníků postavené na originálních koncepcích využitím progresivních řezných materiálu na bázi slinutých W karbidů, slinutých Ti karbidů - cermety, případně PCBN a PKD. Progresivní materiály, nové konstrukce a technologie umožňují výrazné zvýšení nejenom přesnosti a produktivity vystružování, ale zejména spolehlivosti řezného procesu. Ovšem, nezbytným předpokladem úspěšného nasazení je mimo jiné i intenzivní přívod procesní kapaliny k řezným břitům nástroje. Směr, množství a tlak procesní kapaliny bývá často alfou a omegou produktivity vystružování. Příspěvek tak reaguje na současné trendy v konstrukci výstružníků. Příspěvek se zabývá stručným přehledem výstružníků pro strojní výrobu, trendy v moderní konstrukci výstružníků a jejich přednosti. Dále se zabývá charakteristikou nové koncepce VRV výstružníku vyvinuté ve firmě HAMFINAL s.r.o. a vybraným vývojovým prototypem testovaným ve spolupráci s RTI při ZČU v Plzni. Další kapitola pojednává o řezných materiálech vhodných pro produktivní vystružování. V závěru je provedeno shrnutí s nastíněním navazující výzkumné činnosti.
Abstrakt EN: Serial production of precise holes with geometrical precision of IT 6 and lower has been performed by multiedged or occasionally single-edged HSS reamers for several decades. Technology of reaming is in terms of the kinematics of the simpler methods of metal cutting with definable edge geometry, but in terms of requirements on the final quality of the machined surface and geometric precision machined hole, it is one of the most accurate methods. Compared with pure finishing machining methods such as honing, grinding and lapping the opposite is true. Modern trends and approaches in the reaming lead the technology of reaming forward. Leading manufacturer’s reamers are well aware that enhance productivity and enhance the technological capabilities reaming to efficiently replace time-consuming and costly finishing machining methods holes. Constructions of original reamer conceptions using progressive cutting materials on the basis of solid carbides (W or Ti carbides), PCBN and PKD have been appearing in market in last 10 years. Progressive materials, new constructions and technologies allow significant increase of not only the production efficiency but mainly the reliability of the cutting process. Necessary condition of successful setting is inter alia an intense supply of the process liquid to the cutting edges of the tool. Direction, amount and pressure of the procedural liquid are usually the basis of reaming productivity. The report reacts on the present trends in the field of reamer constructions. In the first chapter the report concerns short overview of reamers for machining production, trends in modern reamer constructions and their advantages. Following chapter the report concerns new VRV reamer conception characteristics developed in HAM-FINAL s. r. o. company and a chosen developing prototype tested in cooperation with RTI by UWB in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička