Přejít k obsahu


Virtual or real electronic measurements?

Citace:
MACH, P. Virtual or real electronic measurements?. Technika a vzdelávanie, 2014, roč. 3, č. 1, s. 30-33. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual or real electronic measurements?
Rok vydání: 2014
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá porovnáním možností realizace základních elektrotechnických a elektronických měření. Vzhledem k dynamickému rozvoji odpovídacích vědních oborů je obtížné zajistit potřebnou efektivitu výuky. V případě oboru elektrotechnika, kdy je nutné abstraktní teorii doplňovat řadou experimentů a měření, se nabízí několik možností, jak potřebné efektivity dosáhnout. Pro získávání reálných poznatků a zkušeností lze využít reálných součástek a měřících přístrojů. Tento způsob vyžaduje vybavené laboratoře, servis pomůcek a přístrojů. Tyto zkušenosti lze však také získávat v modelovaném prostředí reality - pomocí nejrůznějších stavebnic. Poslední možností je převést pokusy a měření do virtuální reality. Autor vytvořil několik úloh, které studenti realizovali všemi uvedenými způsoby. Následně pak vyhodnotili výsledky i postoje studentů ke způsobům měření.
Abstrakt EN: This contribution deals with comparison of possibilities of realization basic electrotechnic and electronic measurements. Regarding dynamic development of sciences relevant to this article it is difficult to provide sufficient effectiveness of teaching. In the case of electrotechnics, when theory must be supplemented by many experiments and measurements, several possibilities are available how to reach effectiveness needed. Real parts of machines and measuring devices can be used for developing real knowledge and experiences. Nevertheless, this method requires equipped laboratories, maintenance of laboratory tools and devices. This experience can be gained in a model environment of reality through various kits. Transition of experiments and measurements into virtual reality is the last possibility. Author created several tasks which were realized by the students using all way mentioned. Followings, authors evaluated results and approaches of the students to various methods of measuring.
Klíčová slova

Zpět

Patička