Přejít k obsahu


Aktuální problémy alternativního rozhodování sporů

Citace:
RABAN, P. Aktuální problémy alternativního rozhodování sporů. In Právo Ochod Ekonomika IV.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2014. s. 559-570. ISBN: 978-80-8152-164-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Current issues of the alternative resolution of disputes
Rok vydání: 2014
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Autor poukazuje na doposud přehlíženou možnost řešení sporů autonomními soudy společností – komunit. V prvé části práce upozorňuje a podrobně rozebírá ustanovení § 265 an. Nového občanského zákoníku České republiky, který dává právo rozhodovat spory mezi členy spolku a spolkem samostatnému orgánu spolku – rozhodčí komisi. V další části zobecňuje tyto poznatky a upozorňuje na další případy, kdy jsou spory rozhodovány v rámci určitých societ samostatně. Jako příklad uvádí rozhodování sporů různě nazývanými „smírčími soudci“ v územních komunitách, rozhodování sporů v obchodních společnostech a dalších korporacích a nakonec dává příklad rozhodování sporů v autogenních útvarech vzniklých při případě uspokojování téhož zájmu, např. mezi uživateli světové internetové sítě. Zde vidí i budoucnost oslabování struktury státního soudnictví v globální společnosti.
Abstrakt EN: Author draws attention to previously overlooked possibility of resolving disputes by autonomous community courts. In the first part of the thesis author highlights and discusses in detail the provisions of § 265 et seq. of the New Civil Code of the Czech Republic, which gives the right to decide disputes between members of the association and association to independent institution - an arbitration panel. The next section generalizes these findings and points to other cases where disputes are resolved within certain associations separately. As an example of the resolution of disputes by variously called "justices of the peace" in territorial communities, resolution of disputes in companies and other corporations and finally gives an example of dispute resolution in autogenous formations incurring in the event of meeting the same narrow interest, for example. among users of the world wide web. There author sees the future of the weakening of the structure of the state judiciary in a global society.
Klíčová slova

Zpět

Patička