Přejít k obsahu


Hohenstaufowie i ich władza w regionie Chebska

Citace:
KNOLL, V. Hohenstaufowie i ich władza w regionie Chebska. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, roč. 6, č. 4, s. 351-363. ISSN: 2084-4115
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: pol
Anglický název: Government of the Hohenstaufen in Egerland
Rok vydání: 2013
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Za štaufských císařů bylo Chebsko součástí středovýchodního komplexu císařských držav. Místní správa zde byla organizována prostřednictvím ministeriálů. Doložené zemské úřady byly zemský soudce (iudex provincialis), rychtář (iudex civitatis), mincmistr (magister monetae) a lesmistr" (forestarius). Nejvyšším představitelem zemské správy Chebska v této době byl zemský soudce. Jeho úřad je poprvé doložen k roku 1215. Byl zástupcem panovníka a z této pozice disponoval širokým rozsahem pravomocí (doloženým zejména mladšími prameny). Spektrum informací, které známe z dochovaných dokumentů štaufského období, je determinováno tím, že všechny byly vydány ve prospěch církevních institucí. Zachované dokumenty dokazují, že zemský soudce působil především v soudní oblasti (zemský soud nebo rozhodčí soudy). Potvrzoval písemné vyhotovení rozsudků a prohlášení o vypořádání mezi nepřátelskými stranami, jakož i převody církevního majetku nebo poskytnutí nemovitosti jako léno. Další zemští úředníci – rychtář, mincmistr a později doložený lesmistr – vykonávali své pravomoci v specializovaných agendách. Rychtář se zabýval správou města Chebu. Mincmistr řídil chebskou mincovnu a pravděpodobně měl na starosti také těžbu kovů v oblasti. Lesmistr spravoval říšské lesy na Chebsku a v souvislosti s tím vykonával také soudní jurisdikci.
Abstrakt EN: For the emperors of the Hohenstaufen was Egerland part of the mid east complex of imperial possessions. The local administration was organized through ministeriales. The documented provincial authorities were provincial judge (iudex provincialis), bailiff (iudex civitatis), „mint master“ (magister monetae) a „forest master“ (forestarius). The highest representative of the provincial administration of Egerland in the time of Hohenstaufen provincial rulers was the provincial judge. The office of the provincial judge is for the first time documented in the sources of the 1215th. He was a representative of the monarch and from this position depend his wide range of powers (documented especially in younger sources). The spectrum of information that can be received from the preserved documents of Hohenstaufen period is determined by the fact, that all of them were issued in favour of religious institutions. Preserved documents show that the provincial judge had influence mostly in the judicial area (provincial court or arbitration courts). He used to confirm written copies of judgments or declarations of settlement between the opposing sides as well as transfers of church property or granting a property as fief.
Klíčová slova

Zpět

Patička