Přejít k obsahu


Libri Feudorum und Ihr Ort in der Mittelalterlichen Rechtsgeschichte

Citace:
ČERNÝ, M. Libri Feudorum und Ihr Ort in der Mittelalterlichen Rechtsgeschichte. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, roč. 6, č. 4, s. 341-350. ISSN: 2084-4115
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Libri Feudorum and Their Meaning in the Medieval Legal History
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Feudální právo, původně stejně nejednotné a roztříštěné jako celý středověký feudální svět, ve kterém se vytvořilo z různorodých pramenů, nalezlo postupem doby vedle znovunalezeného práva římského a nově uspořádaného práva kanonického rovněž své stabilní místo. Nejprve napsal Obertus dall´Orto, milánský konzul a znalec praktického uplatňování feudálního práva, mezi roky 1154 a 1158 dva dopisy svému synu Anselmovi, ve kterých shrnul základy feudálního práva. Tato verze je známá jako compilatio antiqua. Na Oberta navázal kolem roku 1240 Jacopo d´Ardizzone se svým dílem Summa feudorum. Poslední zpracování nazývané vulgata nebo accursiana, rozdělené do dvou knih, bylo pak včleněno na místo nejprivilegovanější, přímo do glosovaného justiniánského zákonodárství za justiniánské Novely jako desátá Collatio. Předmětem těchto knih jsou feudální vztahy mezi jednotlivými osobami, popis způsobů investitury, jednotlivé druhy léna a možnosti dědění léna. Zatímco však římské právo v době glosátorů se nacházelo na počátku svého druhého života, feudální právo reprezentovalo spíše typ společenských vztahů, které, vyprázdněné od svého původního obsahu, se blížily ke svému konci.
Abstrakt EN: Feudal Law, that was originally divided and fragmented as well as the entire medieval feudal world in which the law, was created from disparate sources, has gradually found its stable place alongside with rediscovered Roman law and the newly organized canon law. At first, between 1154 and 1158 wrote Obertus dall'Orto , Milan consul and expert of practical application of feudal law, two letters to his son Anselm, in which summed up the elements of feudal law . This version is known as compilatio antiqua. Around 1240 followed him Jacopo d' Ardizzone with his work Summa feudorum. Last elaboration called the Vulgate or Accursiana, that was divided into two books, was then incorporated in the most privileged spot, right in the glossed Justinian legislation behind the Novelae as the tenth amendment Collatio. The subject of these books is feudal relations between individual persons, a description of the investiture, the different kinds of fiefs and the possibility of inheriting fiefs. However, while Roman law of glossators is beginning its second life, feudal law rather represented the type of social relationships that (emptied from its original content) was coming to an end.
Klíčová slova

Zpět

Patička