Přejít k obsahu


E-learning pohledem oční kamery

Citace:
MIČÍK, M., EGER, L. E-learning pohledem oční kamery. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 76-80. ISBN: 978-80-7435-481-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of eye camera in e-learning
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Ing. Michal Mičík , Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje pilotní část výzkumu aktivit studujících v e-learningu realizovaného v LMS s využitím oční kamery. Cílem výzkumu je s využitím sofistikovaného zařízení zmapovat činnost studujícího při realizaci základních studijních aktivit v LMS. Pilotně je porovnána aktivita studujících, kteří mají velké zkušenosti přímo se zvoleným LMS s „výkonem“ či postupem studujících začátečníků v e-learningu při realizaci stejných studijních aktivit. Výzkum je vlastně malým experimentem, jehož základem je sestavení experimentálního studijního úkolu v LMS, nastavení pokynů pro sledované osoby a potom realizace záznamu jejich studijní činnosti. Realizace proběhla v LMS Unifor a záznam a zpracování s EyeMetrix. Autoři si jsou vědomi omezení výzkumu, která plynou jednak z malého rozsahu respondentů v pilotáži a jednak z použité metody průzkumu oční kamerou. Zařízení je vhodné pro monitorování pohybu zraku a záznamu klikání na konkrétní místa na sledovaném webu. Sledováním můžeme přispět ke studiu chování studujících v e-learningu a tím i specificky k efektivnosti e-learningu.
Abstrakt EN: The paper presents a pilot part of research focused on activities of studying persons in e-learning in LMS with use of eye camera. The aim of the research is to map an activity of a studying person in LMS when performing basic tasks with use of sofisticated tracking device. Activities of experienced persons are compared with activities of unexperienced persons, i.e. „performance“ of both groups is compared. The research is actually a small experiment that is built on experimental studying tasks in LMS, setting up instructions for observed persons and mapping their studying activity. The instructions were given through LMS Unifor and the data were processed with EyeMetrix. The authors are aware of limitations in this research, i.e. a small number of respondents and a method of tracking using an eye camera. The device is suitable for monitoring an eye movement and recording of mouse clicks on a particular web. Tracking can contribute to behaviour study of persons studying in e-learning and to the increase of efficiency of e-learning.
Klíčová slova

Zpět

Patička