Přejít k obsahu


Od kultury zpětné vazby ke kybernetice

Citace:
ROMPORTL, J. Od kultury zpětné vazby ke kybernetice. Teorie vědy. Theory of Science, 2014, roč. 36, č. 2, s. 211-232. ISSN: 1210-0250
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From Feedback Culture to Cybernetics
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou definici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto-kybernetiky.
Abstrakt EN: The aim of this article is to analyse in historical context the foundations of contemporary cybernetics and to offer such a definition of cybernetics that corresponds both with cybernetics’ original roots as well as its actual institutionalised research and development form. The article stresses deeply rooted engineering motivation of cybernetics, cybernetical man-machine metaphor, man-machine coupling and cybernetics as a discursive practice. The historical context is focused on the early period of American cybernetics and proto-cybernetics.
Klíčová slova

Zpět

Patička