Přejít k obsahu


The testing environment for registery international communication

Citace:
FATKA, J., BALÁK, O., HOUDOVÁ, L. The testing environment for registery international communication. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The testing environment for registery international communication
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Fatka , Ing. Oldřich Balák , Ing. Lucie Houdová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Základním úkolem testovacího prostředí/centra je podpora pro zapojení a udržitelnost komunikace jakéhokoliv registru s dalšími světovými registry při zachovávání komunikačních standardů (EMDISu). Jednou funkcí prostředí je testování vlastní komunikace s ohledem na změny ve standardu EMDIS a druhým je testování komunikace s dalším HUBem (zahraničním registrem dárců). Propojení testovacího prostředí je řešeno jako modul klientské části jakéhokoliv registrem užívaného systému. Součástí centra jsou skripty, které se spouští při určitých příležitostech, a jednotlivé potřebné testy. Ty jsou děleny podle modulů, ze kterých je aplikace postavena, a jsou složeny z několika pod-testů, které testují konkrétní části modulu (např. třídu, skupinu funkcí). Základními testy vytvořeného prostředí jsou tzv. common testy, které testují obecné části vyskytující se napříč celou aplikací a nejsou vázány na specifické použití, testy knihovny tinyxml, která je využívána pro čtení MDF souboru, testy pro správnost definic příchozích a odchozích FML zpráv, testy pro práci s databázemi, testy HLA hodnot včetně testování práce s hodnotami antigenů, alel, MAC kódů i NMDP kódů a konverzí mezi jednotlivými typy hodnot a testy pro ověření správnosti nejvyšších částí aplikace, které se zaobírají přímo EMDIS částí.
Abstrakt EN: The basic task of the test environment (center) is the support for the involvement and sustainability of communication of any global registry with other registries in maintaining communication standards (EMDIS system standards). One functionality of the environment is to test its own communication with regard to changes in the EMDIS standard and the second is to test communication to another HUB (foreign donor registry). The test environment is solved as a separate module for used client system used by the registry. The Centre includes scripts that run on certain occasions and required tests. They are divided according to the modules from which the application is based, and are composed of several sub-tests that test a particular part of the module (e.g., a classes, functions). The basic tests of environment are common tests that test the general part occurring across applications and are not tied to a specific use, tinyxml tests for library, which is used for reading a file MDF, tests for correctness of FML incoming and outgoing messages definitions, tests for working with databases, HLA testing, including testing work values with the values of antigens, alleles, MAC codes and NMDP codes and conversion between different types of values and tests to verify the correctness of the highest parts of the application, which deal directly with EMDIS parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička