Přejít k obsahu


Electronic properties of orthorhombic BaSn2S5 single crystal

Citace:
KHAN, W., AL-JAARY, A. Electronic properties of orthorhombic BaSn2S5 single crystal. Indian Journal o Physics, 2015, roč. 89, č. 5, s. 437-443. ISSN: 0973-1458
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic properties of orthorhombic BaSn2S5 single crystal
Rok vydání: 2015
Autoři: Wilayat Khan M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Teoretický výzkum elektronové struktury a lineárních optických vlastností látky je provedeno pomocí metod full-potential linearized augmented plane wave, generalized gradient approximation, Engel-Vosko generalized gradient approximation a modified Becke-Johnson. Vypočtené energetické rozdíly získané pomocí těchto aproximací jsou 1,42 eV, 1,59 eV, 2,03 eV a 2,32 eV, resp. Upravený Becke-Johnson ukazuje velmi úzkou shodu s experimentální hodnotou energie zakázaného pásu (2,35 eV). Délky pásmem Ba-S a SN-S jsou také vypočteny a jsou v dobré shodě s experimentálními hodnotami. Vazby mezi Ba a S atomi ukázají iontovou povahu, zatímco polární kovalentní vazby jsou mezi Sn a S atomi. Optické vlastnosti jsou vypočteny a podrobně popsány. Oba vypočtené a experimentální absorpční koeficienty jsou srovnatelné ve střední IČ oblasti.
Abstrakt EN: A theoretical investigation of the electronic structure and linear optical properties of compound is performed using the full-potential linearized augmented plane wave based on the local density approximation, generalized gradient approximation, Engel-Vosko generalized gradient approximation and the modified Becke-Johnson to solve the exchange correlation potential. The calculated energy gaps obtained using these approximations are 1.42 eV, 1.59 eV, 2.03 eV and 2.32 eV respectively. The modified Becke-Johnson shows very close agreement with the experimental energy gap (2.35 eV). The bond lengths of Ba-S and Sn-S are calculated, which are in good agreement with the experimental values. Bonds between Ba and S atoms show ionic nature, while polar covalent bonds between Sn and S atoms are obtained. The optical properties are calculated and discussed in detail. Both calculated and experimental absorption coefficients are comparable to each other in the mid-IR region.
Klíčová slova

Zpět

Patička