Přejít k obsahu


Freudova neurofyziologická teorie vědomí

Citace:
POLÁK, M. Freudova neurofyziologická teorie vědomí. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE, 2014, roč. LVIII, č. 5, s. 413-430. ISSN: 0009-062X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Freud´s neurophysiological theory of consciousness
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať analyzuje Freudovu méně známou práci Projekt vědecké psychologie a pokouší se ukázat, že v kontextu jeho psychoanalytických prací se jedná o zcela ojedinělý počin. Freudův Projekt je především snahou založit teorii lidské mysli, jež by měla empirickou oporu v neurofyziologii (psychofyzice), která v té době dominovala vědeckému výzkumu, a mohla vysvětlit elementární klinické poznatky. Stať představuje základní principy takto pojaté neurofyziologie mysli, rozlišuje tři funkčně odlišné typy neuronů, resp. neuronálních sítí a soustředí se na Freudovo chápání pojmu vědomí na úrovni neurofyziologického výkladu. Cílem je ukázat, že Freudův přístup k teorii vědomí anticipuje některé pozdější neurovědecké poznatky, připomíná hledání neurofyziologických korelátů vědomí (NCC), má některé charakteristiky emergentismu a někteří současní, zvláště neuropsychoanalyticky orientovaní autoři nacházejí v tezích Projektu řadu styčných bodů se současným neurovědeckým výzkumem.
Abstrakt EN: This paper analyzes Freud's little-known manuscript Project for a Scientific Psychology and attempts to show that in the context of his psychoanalytic issues the Project is completely unique piece. Freud's aim here is to establish a theory of human mind, which would be empirically supported by neurophysiology (psychophysics) prevailing in the scientific research at that time and could explain the fundamental clinical knowledge. First the basic principles of his concept of neurophysiology of mind are introduced, three functionally distinct types of neurons and neuronal networks distinguished, and then Freud´s understanding of the concept of consciousness at the level of neurophysiological interpretation is articulated. The aim is to show that Freud's approach to the theory of consciousness anticipates some of the later neuroscientific knowledge. It reminds us a quest for neurophysiological correlates of consciousness (NCC) and has some characteristics of emergentism. Some contemporary, especially neuropsychoanalytically minded authors find in the theses of the Project number of points common to the current neuroscientific research.
Klíčová slova

Zpět

Patička