Přejít k obsahu


Psychologie v organizační a ekonomické praxi

Citace:
JERMÁŘ, M., EGEROVÁ, D., DVOŘÁKOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, V. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 179 s. ISBN: 978-80-261-0402-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Psychology in organizational and economic practice
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D. , PaedDr. Dana Egerová Ph.D. , Mgr. Jana Dvořáková , PhDr. Věra Dvořáková
Abstrakt CZ: Text se zaměřuje na postižení, popsání a vysvětlení komplexu jevů, které hrají důležitou roli v dnešních organizacích. Všímá si těch stránek, které bývají zařazovány pod pojem psychologické nebo sociální. V širším pohledu se jedná o problematiku člověka v organizaci, lidí v organizaci, organizačního chování. Z celé palety různých poznatků, které takto široce pojaté téma obnáší, byly vybrány hlavně ty, které patří mezi spíše základní pojmy a oblasti zkoumání, a ty, které mají vazbu na procesy, které jsou typické pro praktické fungování současných organizací. Zvláštní pozornost je nově věnována psychologii skupin, konfliktům a marketingové komunikaci.
Abstrakt EN: The text focuses on the describing and explaining the complex of phenomena, which play an important role in today's organizations. It pays attention to those aspects, which are included within the concept of psychological or social sciences. In a broader perspective it is the issue of an individual in the organization, people in the organization, organizational behavior. From the broad topic mainly those knowledge have been chosen that are among the more basic concepts and areas of research, and those that are linked to processes that are typical of the functioning of contemporary organizations. Special attention is paid on psychology of groups, conflicts and marketing communication.
Klíčová slova

Zpět

Patička