Přejít k obsahu


Theoretical study on optical and thermoelectric properties of the direct band gap α/β-Ca2CdAs2 pnictide semiconductors

Citace:
KHAN, W., MINÁR, J. Theoretical study on optical and thermoelectric properties of the direct band gap α/β-Ca2CdAs2 pnictide semiconductors. RSC Advances, 2014, roč. 4, č. 87, s. 46791-46799. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Theoretical study on optical and thermoelectric properties of the direct band gap α/β-Ca2CdAs2 pnictide semiconductors
Rok vydání: 2014
Autoři: Wilayat Khan M.Sc. , doc.Dr. Jan Minár
Abstrakt CZ: Tento článek uvádí využití density functional theory v rámci the Perdew–Burke–Ernzerhof generalized gradient functional metody pro elektronovou strukturu, optické a termoelektrické vlastnosti α-Ca2CdAs2 a β-Ca2CdAs2 monokrystalu. Teoretické výpočty ukázaly , že obě sloučeniny jsou přímým zakázaným pásmem. Zakázané páso je 0.96 eV a 0.79 eV na Γ − point pro α- a β-fázemi, což ukázuje že jsou tyto sloučeniny opticky aktivní. Celkové a částečné hustoty stavů, elektronickou hustotu náboje a optické vlastnosti jako komplexní dielektrickou funkci, funkce energetické ztráty, koeficient absorpce, odrazivost a index lomu z α/β-Ca2CdAs2 byli studovány s použitím výše uvedených technik. Vypočtené výsledky pásové struktury jsou porovnávány s experimentálními a jinými simulovanými údaji. Vlastnosti závislé na termoelektrické teplotě jako jsou například elektrická a tepelná vodivost, Seebeck koeficient a účiník byly vypočteny. Naše výsledky ukázaly že α- a β-Ca2CdAs2 sloučeniny jsou vhodné materiály pro nelineární optické a termoelektrické použití
Abstrakt EN: This article reports the utilization of the density functional theory within the Perdew–Burke–Ernzerhof generalized gradient functional for the electronic structure, optical and thermoelectric properties of the α-Ca2CdAs2 and β-Ca2CdAs2 single crystals. The theoretical calculations show that both compounds are direct band gap semiconductors with optical band gap of 0.96 eV and 0.79 eV at the point for α- and β-phases respectively, which show that these compounds are optically active. The total and projected density of states, electronic charge density and optical properties like complex dielectric function, energy loss function, absorption coefficient, reflectivity, refractive index, and extension coefficient of α/β-Ca2CdAs2 were studied using the above technique. The calculated results for the energy band structures are compared with experimental and other simulated data. Temperature dependent thermoelectric properties such as electrical and thermal conductivity, Seebeck coefficient, power factor and figure of merit were calculated. Our results show that α- and β-Ca2CdAs2 compounds are suitable materials for non-linear optical properties and for thermoelectric devices.
Klíčová slova

Zpět

Patička