Přejít k obsahu


Společnost s ručením omezeným

Citace:
DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 696 s. ISBN: 978-80-7478-633-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Limited liability company
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předkládaná monografie představuje podrobný rozbor právní úpravy společnosti s ručením omezeným podle platného právního řádu České republiky tak, jak jej přinesla s účinností od 1. 1. 2014 proběhlá rekodifikace soukromého práva [zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)]. Základem práce je rozbor platné právní úpravy, přičemž je zohledněna použitelná odborná literatura a judikatura. Práce je psána civilisticky, ovšem s tím, že tam, kde je to nutné nebo účelné, jsou činěny přiměřené přesahy i do práva veřejného. Přitom jsou respektovány jak principy vědecké práce, tak to, aby práce byla srozumitelná i širší právnické veřejnosti.
Abstrakt EN: The submitted monograph represents a detailed analysis of the legal regulation of the limited liability company according to the legal order of the Czech republic being in force, as brought by the recently implemented re-codification of Private Law [in particular Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code and Act No. 90/2012 Coll. The Business Associations and Cooperatives Act (The Business Corporations Act)]. The publication is based on the analysis of the valid legal regulation, all usable expert literature and judicature being taken in consideration. The present paper concerns Civil Law, however, where necessary or useful, it falls reasonably outside its scope into Public Law while it respects both the principles of a scientific paper and its comprehensibility even for a broader judicial public.
Klíčová slova

Zpět

Patička