Přejít k obsahu


Krajina „Studené války“ na okrese Tachov

Citace:
STARKOVÁ, L., RAK, M., ČIBERA, J. Krajina „Studené války“ na okrese Tachov. 2014.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cold War Landscape in Tachov region
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Lenka Starková Ph.D. , Mgr. Michal Rak Ph.D. , Mgr. Jan Čibera
Abstrakt CZ: Mapa zachycuje předpokládaný Průběh ZAŘÍZENÍ ženijně-technického Zabezpečení státní Hranice (Tzv. Železná opona) nedaleko obce Lesná (okr. Tachov), přesněji u zaniklých obcí Pavlův Studenec, Jedlina Hranický. Na základě analýzy historických současných leteckých snímků byl vytipován možný průběh této stavby v tomto prostoru, vybraná oblast byla následně prozkoumána moderními nedestruktivními archeologickými metodami. U Pavlova Studence byla zdokumentována linie opevnění jednotek pohraniční stráže, včetně střeleckých bunkrů z železobetonových prefabrikátů. Oblast mezi Jedlinou Hraničkami je pak ukázkovým příkladem krajiny "Studené války", kde byly zdokumentovány průběhy tří fází "drátů", objekty polního opevnění, pozůstatky dalších vojenských staveb i řada drobných artefaktů, včetně smotků ostnatých drátů, izolátorů vedení vysokého napětí či celých Kulu "Železné opony".
Abstrakt EN: The map shows the expected course of EQUIPMENT Engineer and Technical Security of State borders (The Iron Curtain ) near the village Lesná (dist. Tachov), specifically at the former villages of Paul Studenec, Jedlina Hranický. Based on an analysis of current historical aerial photographs were selected during this construction possible in this area, the selected area was subsequently explored by modern non-destructive archaeological methods. For Paul Studence been documented line of fortifications Units border guards, including the firing of precast concrete bunkers. Area Between fir Hranička then prime example of landscape " Cold War ", where they were documented over a three phase " wires" Objects field fortifications, the remains of other military buildings and a number of small artifacts, including rolls of barbed wire, insulators high voltage lines or entire Kulu " iron Curtain " .
Klíčová slova

Zpět

Patička