Přejít k obsahu


Přezkumné řízení podle správního řádu k opatřením obecné povahy

Citace:
KOPECKÝ, M. Přezkumné řízení podle správního řádu k opatřením obecné povahy. Jurisprudence, 2014, roč. 23, č. 5, s. 14-19. ISSN: 1802-3843
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Review proceedings to Code of Administrative procedure on measures of a general nature pursuant
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ASPI, a.s.
Autoři: Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Postup správních orgánů směřující k vydání opatření obecné povahy není řízením v pravém smyslu slova, neboť za základní znak každého procesu lze považovat, že vedle subjektu, kterému přísluší autoritativně rozhodovat, jsou osoby, jichž se týkají nebo mohou týkat účinky vydaných rozhodnutí, a kterým jsou dána procesní práva a povinnosti. Článek poukazuje na podstatné odlišnosti správního řízení, které je vedeno s konkrétními osobami jako účastníky, od přezkumu opatření obecné povahy, při němž žádné konkrétní osoby procesní práva účastníka nemají.
Abstrakt EN: . If the measure of a general nature is not intended for individually determined group of persons, there is no group of persons with whom it could be dealt while creating a measure as participants in proceedings. Procedure of administrative bodies leading to issuing a measure of a general nature can not be understood as a proceedings in the process meaning of word because as the fundamental feature of each legal process can be considered that there, next to the body competent to decide authoritatively, are persons to whom relate or may relate the effects of decisions issued, and to whom are given procedural rights and obligations. The article points out substantial differences of the administrative proceedings, that is conducted with specific persons as participants in proceedings, from procedure of reviewing measures of a general nature in which no specific persons have procedural rights of participants in proceedings.
Klíčová slova

Zpět

Patička