Přejít k obsahu


Technologie ergonomického návrhu výrobní buňky

Citace:
BUREŠ, M., ŠIMON, M. Technologie ergonomického návrhu výrobní buňky. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of ergonomic design of production cell
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Linde Pohony s.r.o.
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci této technologie došlo k vydefinování parametrů pracoviště důležitých z hlediska ergonomie a dalších příčin neefektivních či ztrátových činností. Bylo analyzováno současné uspořádání pracoviště a jeho vlivy na člověka zejména s ohledem na fyzickou zátěž. Následné návrhy vedly k novému prostorovému uspořádání pracoviště a rozdělení práce na více pracovníků za účelem snížení nadměrného zatížení. Ergonomické analýzy a návrhy byly podpořeny celosměnovými časovými náměry, ze kterých bylo prokázáno navýšení produktivity nového uspořádání pracoviště a vhodnost změněného stylu práce.
Abstrakt EN: As part of this technology the definition of ergonomically important parameters of the workplace and other causes of inefficient and loss-making activities was performed. The current layout of the workplace and its effects on workers especially regarding the physical stress was analysed. Subsequent proposals led to the new spatial arrangement of the workplace and the work division between more workers in order to reduce excessive load. Ergonomic analyses and suggestions were supported by whole shift time measurements from which the productivity increase of the new workplace layout and the suitability of the changed work style were approved.
Klíčová slova

Zpět

Patička