Přejít k obsahu


Dvě otázky teologům

Citace:
FUNDA, O. Dvě otázky teologům. In Církev a společnost. Karlovi Skalickému v 80. narozeninám. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2014, s. 241-248. ISBN: 978-80-7394-452-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Two Questiones for Theologians
Rok vydání: 2014
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Autor, protestantský teolog, který se stal ateistou, navazuje na dialog, který je možný dík nesmírné otevřenosti a laskavosti Prof. Dr. K. Skalického. Proto si dovoluje k jeho jubileu položit teologům dvě znepokojivé otázky: 1.) Táže se teologů, co že mají skutečně na mysli, když řeknou Bůh, Kristus, vzkříšení, život věčný. Autor sám je přesvědčen, že symbol Bůh je šifrou zcela specifické antropologie. Je církev ochotna si ujasnit rozdíl mezi vírou jako existenciálním paradoxem a ontologickým ideovým konceptem? 2.) Jak se chce teologie postavit k i dnes ještě současným mocenským a ideologickým aspiracím církve? Jakou cestou se chce církev ubírat? Cestou triumfalismu či cestou bezmocného Krista ukřižovaného?
Abstrakt EN: The author, a Protestant theologian who became an atheist, enters into a dialogue which is possible thanks to the vast openness and kindness of Prof. Dr. K. Skalický. He asks theologians two disquieting questions: 1.) What theologians have actually mean when they say God, Christ, the resurrection, eternal life. The author himself is convinced that the symbol of God is a cipher of very specific anthropology. Is Church willing to clarify the difference between belief as the existential paradox and ontological-ideological concept? 2.) How theology wants to stay to still current power and ideological aspirations of the Church? Which way the Church intends to take? Along the way triumphalism or through the helpless Christ crucified?
Klíčová slova

Zpět

Patička