Přejít k obsahu


Ohlas Rýnské krize v Rakouském císařství: Příspěvek ke studiu veřejného mínění v českých zemích doby předbřeznové

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Ohlas Rýnské krize v Rakouském císařství: Příspěvek ke studiu veřejného mínění v českých zemích doby předbřeznové. Český časopis historický (The czech historical review), 2014, roč. 112, č. 4, s. 681-712. ISSN: 0862-6111
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Reverberations of the Rhine Crisis in the Austrian Empire: A Contribution to the Study of Public Opinion in the Czech Lands in the Pre-March Period
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato studie si klade za cíl vyvrátit prostřednictvím analýzy reakce obyvatel předlitavské poloviny Rakouského císařství na Rýnskou krizi z roku 1840 tezi o výjimečném vlivu této krize na kvalitativní i kvantitativní proměnu německého nacionalismu v této části Německého spolku a současně zpochybnit stále poněkud černobílé vnímání Rakouska jako „Číny Evropy“, jehož obyvatelstvo bylo od dění za jeho hranicemi údajně odříznuto informační bariérou v důsledku státní represe. Jak se tato studie snaží prokázat, především vzdělaní Rakušané se velmi zajímali o zahraniční události, měli dostatečný přístup k relevantním a často i věrohodným informacím a fakticky jim nikdo nebránil o událostech veřejně diskutovat. Jestliže Rýnská krize měla zcela minimální vliv na vývoj německého nacionalismu v Předlitavsku, pak hlavní důvody tohoto stavu se nachází zcela jinde než v represivním aparátu Rakouského císařství.
Abstrakt EN: This study aims to disprove a thesis about the exceptional impact of this Crisis upon the qualitative and quantitative transformation of German nationalism in this part of the German Confederation, using an analysis of the response of the population of the Cisleithanian part of the Austrian Empire on the Rhine Crisis of 1840. It simultaneously aims to throw doubts on the as yet black and white perception of Austria as “Europe’s China,” whose inhabitants were cut off from the events beyond their borders by an information barrier erected by state repression. Yet, as this study aims to prove, educated Austrians, in particular, were acutely interested in international events; they had sufficient access to relevant and often highly reliable information and, in fact, no one prevented them from discussing these events in public. If the Rhine Crisis had a completely negligible impact upon the development of German Nationalism in Cisleithania, then, clearly, the main reasons for this state of affairs were to be found somewhere else than in the repressive apparatus of the Austrian Empire.
Klíčová slova

Zpět

Patička