Přejít k obsahu


PROCES ADAPTACE JAKO ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO ÚSPĚŠNÉHO VZTAHU ZAMĚSTNANCE A PODNIKU

Citace:
HRUŠKA, Z., SIEGEROVÁ, I. PROCES ADAPTACE JAKO ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO ÚSPĚŠNÉHO VZTAHU ZAMĚSTNANCE A PODNIKU. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 358-364. ISBN: 978-80-87952-07-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE PROCESS OF ADAPTATION AS THE BASIC STARTING A SUCCESSFUL RELATIONSHIP FOR EMPLOYEES AND BUSINESSES
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Bc. Ivana Siegerová
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o aktuální problematice adaptace zaměstnanců v organizaci. V této souvislosti se v podnikové praxi vyskytuje několik problémů, které musí jak podnik, tak zaměstnanec překonat a výsledkem by měl být efektivně realizovaný proces adaptace v organizaci. Pouze efektivně nastavený proces adaptace, který probíhá dle adaptačního plánu a je prováděna jeho periodická evaluace, přispívá ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců, snižování fluktuace pracovníků podniku a naplňování základních cílů organizace. V příspěvku je nejprve vymezena problematika adaptace zaměstnanců a poté je přistoupeno k identifikaci vazeb mezi úspěšnou adaptací a motivací pracovníků organizace, neboť motivace pracovníka je úzce spjata s jeho adaptací v novém pracovišti. Komplexní pojetí této problematiky z oblasti řízení lidských zdrojů obsažené v tomto příspěvku může sloužit pro teoretické i praktické využití.
Abstrakt EN: The contribution discusses the current issues of adaptation of employees in the organization. In this context, the corporate practice there are several issues that need both the company and the employee overcome and the result should be effectively implemented adaptation process in the organization. Only effectively set process of adaptation that takes place according to an adaptation plan and the implementation of its periodic evaluation, helps to increase employee productivity, reducing staff turnover company and meeting the basic objectives of the organization. The paper first defined the issue of the adaptation and then proceeded to identify the links between successful adaptation and motivation of employees of the organization, as staff motivation is closely linked to its adaptation in the new workplace. A comprehensive approach to this issue in the field of human resources management contained in this paper can be used for both theoretical and practical use.
Klíčová slova

Zpět

Patička