Přejít k obsahu


Jsou webové stránky komunikačním nástrojem destinace?

Citace:
JANEČEK, P. Jsou webové stránky komunikačním nástrojem destinace?. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 66-75. ISBN: 978-80-210-7585-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Are Websites a Communication Tool of Destination?
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Internet se dnes stává běžným komunikačním kanálem. Bez něj si často nedokážeme představit běžný život. Proto je třeba zkoumat jeho využití a přizpůsobení se běžnému uživateli i v turismu. Web je prostředek pro průnik, průběh, vyhledávání a uložení informací o turismu. Příspěvek může mít přínos k lepšímu pochopení toho, jak mohou různé typy webových stránek ovlivnit spotřebu v turismu. Příspěvek pojednává o části výzkumu moderních technologií v maloobchodě a jejich uplatnění, který zkoumá také moderní technologie v turismu. Zaměřeno je na webovou prezentaci jako nástroj marketingové komunikace subjektů, které se zabývají řízením rozvoje turismu v destinaci. Výzkumným cílem příspěvku je zjistit, jaké jsou typické vlastnosti webových prezentací těchto subjektů. K poznání takových proměnných bylo využito obsahové analýzy webových stránek subjektů zabývajících se rozvojem urismu v českých destinacích. Výsledkem mimo jiné je, rozčlenění webových stránek na informativně zaměřené a na komerčně zaměřené. Deskriptivní analýza ukazuje, jak se v současné praxi využívá cílení na účastníka turismu.
Abstrakt EN: Internet is becoming a common communication channel. Without it, you often cannot imagine normal life. Therefore, it is necessary to investigate the use and adaptation to ordinary users as well as in tourism. Web is a tool for penetration, process, search and store information about tourism. The paper can make a contribution to a better understanding of how different types of Web sites affect consumption in tourism. The paper describes the research of modern technologies in the retail industry and their application, which also examines the modern technologies in tourism. Focus is on the website as a tool of marketing communication entities that are charged with the development of tourism in the destination. The research objective of this paper is to determine what are the typical features of websites these entities. To identify of such variables were used content analysis of websites of entities engaged in the development of tourism in the Czech destinations. The result is, among other things, the breakdown of websites focused on informative and commercially oriented. Descriptive analysis shows how the current practices used targeting tourism participant.
Klíčová slova

Zpět

Patička