Přejít k obsahu


3D Cartography as a Platform for Remindering Important Historical Events: The Example of the Terezín Memorial

Citace:
HÁJEK, P., JEDLIČKA, K., KEPKA, M., FIALA, R., VICHROVÁ, M., JANEČKA, K., ČADA, V. 3D Cartography as a Platform for Remindering Important Historical Events: The Example of the Terezín Memorial. In Modern Trends in Cartography. the Netherlands: Springer International Publishing, 2015. s. 425-437. ISBN: 978-3-319-07925-7 , ISSN: 1863-2246
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 3D Cartography as a Platform for Remindering Important Historical Events: The Example of the Terezín Memorial
Rok vydání: 2015
Místo konání: the Netherlands
Název zdroje: Springer International Publishing
Autoři: Ing. Pavel Hájek , Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Michal Kepka , Ing. Radek Fiala Ph.D. , Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc. ,
Abstrakt CZ: Tvorba 3D webových map je rychle se rozvíjející oblasti s rostoucí významem a velkým vlivem na 3D kartografii. Ta se zabývá nejen vnímání prostoru a prostorových vztahů objektů v 3D prostředí, ale díky přístupnosti dat prostřednictvím internetu, také dostupností těchto 3D webových map pro širokou veřejnost. Město Terezín je velmi důležité místo z pohledu historických událostí naší kultury, a proto je velmi důležité připomínat si tyto události i v současné době. Tento článek popisuje otázky a problémy spojené s vytvořením virtuálního 3D modelu Hlavní pevnosti a Malé pevnosti v Terezíně ve stavu z období druhé světové války. 3D model se skládá nejen z budov, ale i z opevnění pevností. To znamená, že máme co do činění s velkým množstvím dat, a vzhledem k tomu jsme nuceni používat hierarchii dat pro účely jejich vizualizace. Příspěvek se zaměřuje na tvorbu a 3D kartografické zobrazení budov ve městě a opevnění kolem města spolu s výzvami s tímto tématem spojenými. Následně článek popisuje pracovní postup odvození tvaru objektů z plánů a měření a vytvoření konkrétního modelu a jeho vizualizace v aplikaci Google Earth. Dále tento příspěvek popisuje obohacení modelu atributovými údaji skrze Content Management System (CMS) a publikování modelu na internetu. V tomto jsou zahrnuté tvorby modelů budov a zajímavých míst, sběr dokumentů týkajících se důležitých míst a lidí žijících v Terezíně během druhé světové války a jejich propojení (jak geometrické informace tak atributů) do CMS. Poslední fáze je vizualizace celého modelu s možností získat data z CMS pomocí kliknutí na interaktivní modely s vyskočením informační bubliny s informacemi o místě, souvisejícími dokumenty, fotografiemi a podobně.
Abstrakt EN: Creation of 3D web maps is rapidly developing field with increasing importance and huge impact on 3D cartography. It is dealing not only with perceiving of space and space-relations of objects in 3D environment, but thanks to the approachability of data via Internet, also with accessibility of those 3D web maps for the general public. The Terezín city is a very important place of historical events of our culture, thus it is very important to commemorate these events even at present. This paper depicts issues connected with a creation of virtual 3D model of the Main Fortress and the Small Fortress of Terezín reflecting the state of the area in the period of the Second World War. The 3D model consists not only of buildings, but also of the fortification of the fortresses. This means, we are dealing with a huge amount of data and due to this amount, we are forced to use a hierarchy of the data for purposes of its visualization. The contribution focuses on a creation and 3D cartographic representation of buildings within the city and the fortification around the city together with the re-lated challenges. Then the paper describes the workflow of deriving the shape of objects from plans and measurements and the creation of the particular model and its visualization in Google Earth platform. Further this contribution narrates about an enrichment of the model by attribute data via Content Management System (CMS) and publishing the model on the internet. This consists of creation of models of buildings and interesting places, assembling documents related to the important places and people living in Terezín during the Second World War and interconnecting these data (both geometric and attribute) together into CMS. The final stage is the visualization of the whole model with an ability to obtain data from CMS via clicking on interactive models and popping up a balloon with the information about the place, related documents, photographs and people.
Klíčová slova

Zpět

Patička