Přejít k obsahu


Jednotka jako předmět vlastnického práva podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle nového občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Jednotka jako předmět vlastnického práva podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle nového občanského zákoníku. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 309-323. ISBN: 978-80-7380-509-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The unit as a subject of property rights under the Act no. 72/1994 Coll. and the new Civil Code
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětný referát z mezinárodní vědecké konference se zabývá právní úpravou jednotky jakožto zvláštního druhu nemovitosti podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé další zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, který byl účinný v období 1. 5. 1994 – 31. 12. 2013, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Přitom se zvláštní důraz klade jednak na postižení právní povahy a podstaty jednotky, jednak na rozbor otázky, jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma typy jednotek.
Abstrakt EN: The present report of the international scientific conference with legal regulation unit as a special kind of property under Act no. 72/1994 Coll., to regulate certain co-ownership relations to buildings and some ownership of apartments and non-residential premises and supplementing certain other laws (Act on ownership), as amended, which was effective in the 1. 5. 1994 – 31. 12. 2013, and according to the Act no. 89/2012 Coll., the Civil Code, which came into effect on 1. 1. 2014. In doing so, particular emphasis is placed both on the legal nature of the disability and the nature of units, both on an analysis of the differences between these two types of units.
Klíčová slova

Zpět

Patička