Přejít k obsahu


Emoce a náboženství - Role emocí při vzniku křesťanské víry

Citace:
FUNDA, O. Emoce a náboženství - Role emocí při vzniku křesťanské víry. In Emoce v medicíně II a III - Emoce v životním cyklu člověka. Úzkost, stres a životní styl. Praha : Mladá fronta a.s., 2014, s. 17-21. ISBN: 978-80-204-3340-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Emotions and religion - The role of emotions by the formation of Christian faith
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Mladá fronta a.s.
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Vznik náboženství vykládají jeho vyznavači většinou z nadpřirozeného zjevení. Religionista, který pracuje konsekventně kritickou, racionálně konsistentní metodou, vykládá náboženství z lidské psychiky. Mimořádnou roli při vzniku náboženství sehrály emoce. Ježíš byl židovský apokalyptická vizionář, který očekával příchod nového věku. Tato jeho vize byl jeho kardinální omyl. Na frustraci Ježíšovým ukřižováním odpověděli jeho přívrženci vizí - halucinací, že se jim zjevil, že vstal z mrtvých. Po Ježíšově ukřižovaní vzniklo několik okruhů, které značně odlišně tradovaly jeho odkaz. I když je křesťanská víra fikcí vzepjatých emocí, nese zcela specifickou antropologii, hodnou pozornosti a úcty.
Abstrakt EN: The formation of religion interpret his followers from supernatural revelation. Religionist, who works consistently with the critic-rationally consistent method, interprets the religion from human psyche. An extraordinary role in the formation of religion played emotions. Jesus was a Jewish apocalyptic visionary who expected coming of the new age. This vision was his cardinal mistake. On the frustration by Jesus' crucifixion his supporters responded with vision - hallucination that he appeared to them and that he was risen from the dead. After Jesus' crucifixion, there were several areas which very differently passed on his legacy. Although the Christian faith is the fiction of intense emotions, it carries a very specific anthropology, worthy of attention and respect.
Klíčová slova

Zpět

Patička