Přejít k obsahu


Production technology and design of transfer ports in a cylinder of a small-volume motorcycle

Citace:
DAŇA, M., ZETKOVÁ, I., SCHORNÍK, V. Production technology and design of transfer ports in a cylinder of a small-volume motorcycle. In Procedia Engineering. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2015. s. 1324-1331. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Production technology and design of transfer ports in a cylinder of a small-volume motorcycle
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Bc. Milan Daňa , Ing. Ivana Zetková , Bc. Václav Schorník
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá válci Jawa 50 Pioneer a to především proto, že tento typ motocyklu se stále více používá v závodech. Nejprve bylo nutné zmapovat současný stav válce a přenos kanálů. Následně byl vytvořen 3D model válce. Dále se práce zabývá konstrukčním řešením přenosových kanálů v části hliníkového válce. Byly vytvořeny dvě varianty vstupy do přenosového kanálu a nejvhodnější návrh byl vybrán k výrobě. Závěr práce je věnován výrobě přenosových kanálů a měření výkonnosti tohoto modifikovaného válce. Výroba válce se provádí na CNC frézce. Pro měření točivého momentu byla použita motorová brzda. Hlavním cílem této práce je zvýšit výkonnostní parametry.
Abstrakt EN: This work deals with the cylinder of the Jawa 50 Pioneer, which has come to the attention of the general public at the present time, primarily because this type of motorcycle is being increasingly used in races. First, it was necessary to map the current state of the cylinder and transfer channels. Subsequently a 3D model of the cylinder was created. Then, the work deals with the structural design of the transfer channels in the aluminium part of the cylinder. Two variant inputs in to the transfer channel were created and the most suitable design was selected to be made. Then a model of the transfer channel was created and stamped in to the body of the cylinder. The conclusion of this work is dedicated to the production of the transfer channels and measuring performance of this modified cylinder. The production of the cylinder was carried out on a CNC milling machine. For measuring torque, the engine brake was used. The main aim of this work is to increase the performance parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička