Přejít k obsahu


Българските Чехи - случаят Войводово: Социалноантропологични ескизи

Citace:
JAKOUBEK, M., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Българските Чехи - случаят Войводово: Социалноантропологични ескизи. Sofia : Paradigma LTD, 2014, 236 s. ISBN: 978-954-326-232-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: bul
Anglický název: Bulgarian Czechs – The Case of Vojvodovo: Social-Anthropological Sketches
Rok vydání: 2014
Místo konání: Sofia
Název zdroje: Paradigma LTD
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D. , Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětem knihy je analýza vybraných poloh dějin dnes společenství českých evangelíků ve vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku. Tato obec byla založena v roce 1900 asi dvaceti rodinami, které z důvodu náboženských rozporů a nedostatku půdy opustily českou vesnici Svatá Helena v (dnes rumunské části) Banátu. Ve Vojvodovu se pak v letech 1900-1950 utvářelo a vzkvétalo specifické společenství, charakteristické relativním ekonomickým blahobytem a vypjatou protestantskou morálkou, které se v mnoha ohledech odlišovalo od bulharského okolí. Kniha se věnuje zejména rozboru charakteru identity příslušníků dané komunity a jejím proměnám v čase, od dob pobytu předků pozdějších Vojvodovčanů na Svaté Heleně v rumunském Banátu, až po usazení v regionu Jižní Moravy v rámci reemigračních procesů po druhé světové válce.
Abstrakt EN: The subject of the book is an analysis of selected positions of history today communion Czech Protestants in the village Vojvodovo in northwestern Bulgaria. This village was founded in 1900 by about twenty families who because of religious contradictions and lack of soil left the Czech village of Saint Helena in the (now part of Romania) Banat. In Vojvodovo then in the years 1900-1950 formed and flourished specific communities, characterized by relative economic prosperity and edgy Protestant ethic, which is in many ways different from the Bulgarian neighborhood. The book pays particular attention to the analysis of the nature of identity of members of the community and its transformations in time, since the ancestors of later Vojvodovčanů stay on St. Helena in Romanian Banat, to the establishment of the South Moravian region within reemigračních processes after World War II.
Klíčová slova

Zpět

Patička