Přejít k obsahu


Donald Gillies a modifikovaný falsifikacionismus

Citace:
HAVLÍK, V. Donald Gillies a modifikovaný falsifikacionismus. Filosofický časopis, 2015, roč. 3, č. 2015, s. 77-100. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Donald Gillies and modified falsificationism
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: PhDr. Vladimír Havlík CSc.
Abstrakt CZ: Popperův kritický racionalismus a především jeho řešení problému indukce spočívající v tom, že domněnky nejsou inference a odmítnutí není induktivní, má málo ortodoxních pokračovatelů, ale mnohem více kritiků a modifikátorů. Mnoho Popperových žáků připouští, že Popperova koncepce oprávněně čelí kritickým výpadům z různých pozic a snaží se o další rozvinutí Popperova odkazu přijetím různých strategií a korekcí. Na rozdíl od ortodoxních pokračovatelů Poppera (např. David Miller), snaží se ostatní pod vlivem Imre Lakatose a jeho diskuse s Popperem o vážné změny v Popperově koncepci (např. John Watkins, John Worrall). Ke zdánlivě umírněnějším modifikátorům Popperova odkazu patří Donald Gillies, který se snaží řešit především námitky vznesené proti falsifikaci a svou rozvíjející pozici nazývá modifikovaným falsifikacionismem. Nakolik je Gilliesův pokus úspěšný, a nakolik se mu daří reagovat na skutečné problémy falsifikacionismu v rámci soudobých diskusí je obsahem následující stati.
Abstrakt EN: Popper's critical rationalism and especially his solution of the problem of induction, which is based on the fact that beliefs are not a rejection and an inference is not inductive, has little orthodox followers but more critics and modifiers. Many Popper’s followers admit that his concept is rightly criticized from various positions and they seek to further develop Popper's legacy by adopting different strategies and corrections. Unlike orthodox followers of Popper (e.g. David Miller) they tend to make serious changes in Popper’s conception (e.g. John Watkins, John Worrall) under the influence of Imre Lakatos and his discussions with Popper. Donald Gillies belongs to the seemingly moderate modifiers of Popper's legacy. He tries to deal with the objections raised especially against the falsificationism and he calls his elaborate conception modified falsificationism. The following article deals with a question to what extent is Gillies' attempt successful and how it responds to real problems of falsificationism within contemporary debates.
Klíčová slova

Zpět

Patička