Přejít k obsahu


Rationalising the use of Design for Assembly as DfX knowledge to increase competitiveness of designed technical products

Citace:
HOSNEDL, S., KOPECKÝ, M., SASIADEK, M. Rationalising the use of Design for Assembly as DfX knowledge to increase competitiveness of designed technical products. In Book of Proceedings of 55th International Conference of Machine Design Departments.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 329-334. ISBN: 978-80-01-05542-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Rationalising the use of Design for Assembly as DfX knowledge to increase competitiveness of designed technical products
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Martin Kopecký , Ing. Michal Sasiadek Ph.D.
Abstrakt CZ: Interdisciplinární poznatky a metody Design for X patří mezi výkonné metodické způsoby jak zvýšit efektivitu a účinnost konstrukčního procesu a tím i konkurenceschopnost navržených technických produktů. Písmeno X většinou označuje specifickou vlastnost technických produktů nebo častěji jejich profesně příbuznou množinu. Tyto množiny poznatků a metod jsou pak podle toho označovány, např,: Design for Cost, Design for Assembly, Design pro Safety, atd. Je všeobecně známo, že existuje mnoho takových DfX množin vyvinutých spontánně, včetně jejich názvů. V příspěvku je uvedena racionální koncepce systematické taxonomie poznatků a metod DfX. Těžiště příspěvku je zaměřeno na obecné zásady DfX teorie a metodiky aplikované na oblast Design for Assembly (DFA). Tato metodika je zaměřena na snížení nákladů na montáž a zkrácení montážní času navrhovaného technického produktu při dodržení jeho „dodací“ kvality. Validace uvedené metodiky DfA je uvedeno na příkladu z průmyslové praxe.
Abstrakt EN: Interdisciplinary Design for X knowledge and methods belong among powerful methodological ways for increasing effectiveness and efficiency of engineering design processes and consequently the competitiveness of the designed technical products. The letter X mostly indicates a specific property of technical products or more often their professionally relative set. Such sets of knowledge and methods are then accordingly called for example: Design for Cost, Design for Assembly, Design for Safety etc. It is generally known that there are a lot of such DfX sets developed spontaneously including their names. A rational concept of a systematic taxonomy for DfX knowledge and methods is introduced in the paper. The core of this paper is focused on the general principles of DfX theory and methodology applied on the Design for Assembly (DfA) field. This methodology is focused on reducing cost for assembly and curtailment assembly time of designed technical product while keeping its delivered quality. Validation of the introduced DfA methodology is presented on cases from industrial praxis.
Klíčová slova

Zpět

Patička