Přejít k obsahu


A tetrahedron-based subdivision scheme for spatial G^1 curves

Citace:
MICHÁLKOVÁ, K., BASTL, B. A tetrahedron-based subdivision scheme for spatial G^1 curves. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2015, roč. 281, č. June, s. 196-206. ISSN: 0377-0427
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A tetrahedron-based subdivision scheme for spatial G^1 curves
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Kristýna Michálková , Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V tomto článku prezentujeme nové geometrické interpolační hermitovské subdivision schéma pro generování prostorových subdivision křivek, které začíná z uspořádané posloupnosti bodů s přiřazenými jednotkovými tečnými vektory. Nově nalezený bod leží uvnitř čtyřstěnu, který je určen vstupními daty. Metoda je lokální a ukazujeme, že limitní křivka je G^1 spojitá. Mezi další vlastnosti schématu patří, že zachovává rovinnost vstupních dat a kružnice.
Abstrakt EN: In this paper, we propose a new ‘‘purely geometrical’’ interpolatory Hermite subdivision scheme for generating spatial subdivision curves which starts with a sequence of points and associated (unit) tangent vectors. The newly generated point lies inside a certain tetrahedron which is formed by the given Hermite data. The method is local and we prove that, by iterating this refinement procedure, the limit curve is G1 continuous. The additional property of the scheme is that planar data are preserved, i.e., planar subdivision curves are generated for planar initial Hermite data and, moreover, the scheme is circle-preserving.
Klíčová slova

Zpět

Patička