Přejít k obsahu


Vliv judikatury na soudní praxi v pracovněprávních sporech

Citace:
HROMADA, M. Vliv judikatury na soudní praxi v pracovněprávních sporech. In Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. s. 111-116. ISBN: 978-83-7490-786-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of case law on judicial practice in labor disputes
Rok vydání: 2014
Místo konání: Krakov
Název zdroje: Spolok Slovákov v Poľsku
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Autor soustředí svoji pozornost na vliv judikatury na rozhodování pracovněprávních sporů. Své hypotézy si ověřuje na soudních rozhodnutích, které se týkají otázky lékařských posudků. Na jedné straně představuje dosavadní přístup Nejvyššího soudu ČR, který přisuzoval lékařským posudkům a přezkumným správním rozhodnutím výsadní postavení. Na straně druhé to byla judikatura Ústavního soudu, která obecným soudům uložila odlišný přístup k těmto posudkům, jimž přiznala stejné postavení, jako má kterýkoliv jiný důkaz. Avšak po tomto obratu se soudní praxe dosud v otázce lékařských posudků nesjednotila a rozpory lze nalézt i na úrovni Nejvyššího soudu. Ukazuje, že nejednoznačná judikatura vede k rozkolísání soudní praxe a k nejistotě v právních vztazích. Na závěr příspěvku nabízí autor vlastní náhled na uchopení problematiky lékařských posudků.
Abstrakt EN: The author focuses his attention on the impact of case law decisions on labor disputes. His hypotheses are verified through judicial decisions concerning the issues medical reports. On one side is the usual approach of the Supreme Court, which attributed the medical assessments and examination by an administrative decision privileged position. On the other hand, it was the jurisprudence of the Constitutional Court that the ordinary courts imposed a different approach to these assessments, which admitted them the same position as that of any other evidence. However, after this turn the approach of the courts is not still united and contradictions can be found at the level of the Supreme Court. It shows that the ambiguous case law leads to destabilization of the judicial practice and uncertainty in legal relations. At the conclusion of the contribution, the author offers his own sight to the problem of medical reports.
Klíčová slova

Zpět

Patička