Přejít k obsahu


Psychologie v učitelské praxi

Citace:
HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2014, 223 s. ISBN: 978-80-247-3704-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Psychology in teaching practice
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Grada Publishing, a.s.
Autoři: PhDr. Václav Holeček Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha je členěna na šest kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahují psychologické poznatky, které jsou aplikovatelné v učitelské praxi. Doplněny jsou o výsledky z našich i zahraničních výzkumů, přičemž podstatnou část tvoří vlastní výzkumy autora. V textu jsou dále uvedeny úkoly k zamyšlení pro učitele a konkrétní příklady využití psychologie ve školním prostředí (obvykle jsou napsány v poznámkách pod čarou). V první kapitole je provedena charakteristika osobnosti učitele. Na tuto kapitolu navazují další dvě, které jsou zaměřeny na psychické procesy a stavy učitele. Větší pozornost je v těchto kapitolách věnována chybám učitelů při vnímání žáků a otázkám učitelského stresu a školních konfliktů. Čtvrtá kapitola popisuje podmínky úspěchu učitele a seznamuje s výsledky výzkumů, které zkoumaly vlastnosti úspěšných učitelů. Obsahem předposlední kapitoly je interakce ve škole, uvedena je v ní problematika klimatu školní třídy či školy a spolupráce školy s rodiči. Poslední šestá kapitola se zabývá analýzou nevhodného chování žáků, popsány jsou jeho možné příčiny a cíle, doporučeny jsou postupy pro jeho zvládání.
Abstrakt EN: The book is divided into six chapters. Individual chapters contain psychological insights that are applicable in teaching practice. These are supplemented by the results of our and foreign research; a substantial part is the author‘s own research. The text offers reflection tasks for teachers and specific examples of the use of psychology in school settings (usually given in footnotes). The first chapter provides characteristics of the teacher’s personality. This is followed by two further chapters focusing on the teacher’s mental processes and states. Greater attention is paid in these chapters to errors of teachers in their perception of students and issues of teacher stress and school conflicts. The fourth chapter describes criteria for success of the teacher and presents the results of research that examined the characteristics of successful teachers. The penultimate chapter deals with interaction in school, the issue of climate in the classroom or school and col¬laboration with parents. The sixth and final chapter analyzes inappropriate behavior of students, describes its possible causes and intentions, and provides recommendations for dealing with it.
Klíčová slova

Zpět

Patička