Přejít k obsahu


Hamleteen: A Search for Identity

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Hamleteen: A Search for Identity. In A Search for Identity. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 64-85. ISBN: 978-80-261-0323-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hamleteen: A Search for Identity
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá inscenací "Hamleteen", jež představuje osobitou adaptaci Shakespearovy tragédie "Hamlet" a je určena především mladým divákům. Prostřednictvím různorodých interpretačních přístupů se kapitola zabývá Hamletovou vzpourou vůči úzkoprsé malosti okolního světa a přechodem z období dospívání do dospělosti. 1) Shakespearova tragédie vytváří provokativní rámec pro přehodnocení kontur a významů spojených s Hamletovou tranzicí do dospělosti. Důraz kladený především na princovo dospívání dodává hře/inscenaci novou dimenzi a přispívá ke grotesknímu efektu v zobrazení zkreslených hodnot, jimiž se vyznačuje okolní svět. 2) Hamletovy svébytné subkulturní stylizace mohou být nejprve vnímány jako hledání vlastní identity i stabilních morálních hodnot (skauting), později slouží jako akt vzdoru vůči nespravedlnosti a zločinu, jež zosobňuje Claudius (punk a emo). V celkovém kontextu hry/inscenace vytvářejí komický efekt, který je však vetkán do ryze tragického pozadí. 3) Hudba je specifickým a sebeurčujícím komponentem inscenace, který nejen dokresluje atmosféru podezírání, nedůvěry a napětí, které panují v Claudiově a Poloniově rodině, ale zároveň také umocňuje emocionální projevy jednotlivých postav a vytváří strukturní kontinuitu Hamletovy tranzice z dětství do adolescence a následně dospělosti.
Abstrakt EN: The chapter explores the production of "Hamleteen", an adaptation of Shakespeare's Hamlet directed by Jakub Vašíček and specifically intended for young audiences. Working with various interpretive lenses, this chapter may help to understand Hamlet's desire to revolt against the narrow-minded smallness of the surrounding world and make his way from adolescence to adulthood. The objectives are threefold: First, it can be argued that Shakespeare's tragedy provides a provocative framework for rethinking both the contours and the meanings of Hamlet's transition to adulthood. The emphasis on the prince's adolescence (with all its hormonal, societal and physical pressures) adds a new dimension to the play and further contributes to a grotesque effect in the representation of the world's distorted values. Second, Hamlet's various subcultural stylisations can be perceived first as a search for identity and a quest for stable moral values (Scouting), and later as an act of resistance, part of which involves action against the crime and injustice represented by his uncle and mother's hasty marriage (punk and emo styles). It may be further argued that his subcultural stylisation produces a comic effect and serves to amuse the audience. The comic thread is, however, interwoven into the fundamentally tragic fabric. Third, music is a specific and self-determining component of the production, which not only illustrates the atmosphere of suspicion, mistrust and tension that reigned in Claudius’ and Polonius' families, but furthermore heightened the expression of emotions and provided structural continuity in Hamlet's transition to adolescence and adulthood.
Klíčová slova

Zpět

Patička